Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak wygląda funkcjonowanie na polskim rynku zagranicznego przedsiębiorstwa?

polska flaga

Na terenie naszego kraju działalność mogą prowadzić nie tylko polscy przedsiębiorcy, ale także firmy zagraniczne w Polsce. Bardzo często przedstawicielstwa i oddziały są formami organizacyjnymi, w których przedsiębiorcy zagraniczni prowadzą swoja działalność. A na jakich zasadach może się ona odbywać w naszym kraju?

Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce

Wejście na polski rynek zagranicznego przedsiębiorstwa to w Polsce norma. Odział jest bowiem wyodrębnioną organizacyjną forma działalności gospodarczej, która przedsiębiorca prowadzi poza swoim krajem. Przeważnie oddział dysponuje określonym majątkiem stanowiącym własność spółki w kraju gdzie ma ona siedzibę. Cecha oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest to, że ma ono sieć swoich klientów i nie ma wyodrębnionej osobowości prawnej. Podmiotem wszystkich praw i obowiązków pozostaje tu przedsiębiorca zagraniczny. Jednak, co ważne, przedsiębiorca zagraniczny prowadzący oddział w Polsce jest zobowiązany do używania oryginalnej nazwy przedsiębiorstwa przetłumaczonej na język polski. A ponadto dla swojego oddziału musi on prowadzić oddzielną rachunkowość, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Kto może tworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce?

Oddziały mogą być tworzone przez wszystkich przedsiębiorców państw członkowskich z Unii Europejskiej oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego na przykład Norwegii. Przedsiębiorcy z państw spoza Unii europejskiej mogą prowadzić w Polsce działalność na zasadzie wzajemności.

Przedstawicielstwo jako forma działalności zagranicznego przedsiębiorcy na polskim rynku

Różnicą między oddziałem a przedstawicielstwem jest cel, w jakim zostały zawarte obie instytucje. Przedstawicielstwo może obejmować działanie tylko w jednej dziedzinie na przykład w obszarze promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego. Sam odział natomiast jest tworzony w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawicielstw mogą być tworzone bez względu na przynależność państwowa ich siedziby. Kolejna różnica między oddziałem a przedstawicielstwem jest sposób rejestracji. Odział podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast przedsiębiorstwo wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (a ten z kolei prowadzony jest przez właściwego ministra).

Jakie są prawa osób zagranicznych do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski?

Prawa i obowiązki osób zagranicznych prowadzących działalność na terenie naszego kraju określa art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku. Osoby z zagranicy będące przedsiębiorcami mogą tworzyć w Polsce oddziały, przedstawicielstwa lub czasowo świadczyć usługi na terenie naszego kraju. Mogą one także podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej jak obywatele polscy. Zagraniczni przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na terenie naszego kraju jeśli:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały czyli posiadają kartę stałego pobytu w Polsce,
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce,
 • maja status uchodźcy,
 • posiadają zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • posiadają pozwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim mieszkającym na terenie naszego kraju,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej kontynuowanej na podstawie wcześniejszej działalności posiadającej wpis do CEIDG,
 • korzystają w Polsce z ochrony czasowej.
 • brak komentarzy

  zostaw komentarz