Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

a

Lex Advena Prawo dla obcokrajowców w Polsce
Pomagamy, doradzamy, wspieramy

Zakup nieruchomości w Polsce przez obcokrajowca z pomocą Kancelarii Lex Advena:

Specjaliści w dziedzinie prawa nieruchomości

Kancelaria dostarcza wszelkich istotnych informacji

Wsparcie przy wypełnianiu wszelkich dokumentów i procedur

Nasi prawnicy komunikują się w języku angielskim i rosyjskim

Nasza siedziba mieści się w sercu Wrocławia

Jak pomagamy?

Oferujemy pomoc cudzoziemcom pragnącym zakupić nieruchomość w Polsce. Niekiedy obcokrajowcy, pragnąc nabyć nieruchomości w Polsce, muszą uzyskać pozwolenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Proces ten może być skomplikowany i pełen formalności. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, zarówno dla zakupów od developerów, jak i transakcji prywatnych.

Dzięki wsparciu Kancelarii Lex Advena moja transakcja zakupu nieruchomości w Polsce przebiegła bez problemów. Eksperci zadbali o wszystkie formalności!

Chcesz kupić nieruchomość w Polsce?

Dlaczego wymagane jest zezwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca?

Wiele państw zastrzega sobie prawo do decydowania o możliwości nabycia nieruchomości przez osoby innej narodowości. Podobnie jest w Polsce — zakup nieruchomości przez obcokrajowca na terenie naszego kraju określa ustawa z dnia 24 marca 1920 roku, zgodnie z którą cudzoziemcy muszą uzyskać pozwolenie od odpowiednich organów, aby nabyć prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo budynku. Cudzoziemiec, aby uzyskać pozwolenie na zakup nieruchomości w Polsce, musi złożyć odpowiedni wniosek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunki udzielenia cudzoziemcowi pozwolenia na zakup nieruchomości

Cudzoziemiec zainteresowany nabyciem nieruchomości na terenie Polski może uzyskać pozwolenie z MSWiA pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim zakup nieruchomości przez obcokrajowca nie może zagrażać obronności i bezpieczeństwu państwa, a także nie zaburzać porządku publicznego. Ponadto nabycie posesji przez osobę innej narodowości powinno być zgodne z przyjętą polityką społeczną i zdrowia społecznego. Konieczne jest również wykazanie przez cudzoziemca posiadania więzi z Polską i przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających te związki.

Obcokrajowiec może otrzymać pozwolenie z Ministerstwa na zakup nieruchomości na potrzeby życiowe o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha. Natomiast jeśli osoba innej narodowości ma zamiar przeznaczyć grunt pod działalność gospodarczą, powinna udowodnić, że jego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb i specyfiki danego biznesu.

Procedura uzyskiwania pozwolenia z MSWiA

Otrzymanie pozwolenia na zakup nieruchomości przez obcokrajowca wiąże się z koniecznością złożenia przez niego wniosku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność nabycia gruntu lub budynku. Cała procedura ubiegania się o zezwolenie należy do dosyć skomplikowanych, dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z pomocy kancelarii przy przygotowywaniu kompletu dokumentów. Tym bardziej że wniosek i pozostałe dokumenty powinny być opracowane w języku polskim, co często wiąże się z koniecznością skorzystania z usług tłumacza przysięgłego.

Przed wydaniem pozwolenia na zakup nieruchomości swoją opinię musi przedstawić Minister Obrony Narodowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jeśli wniosek dotyczy nabycia nieruchomości rolnych) albo Minister Środowiska (gdy przedmiotem transakcji mają być grunty leśne). Jeśli nie występują żadne przeciwwskazania, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udziela obcokrajowcowi pozwolenia na zakup nieruchomości. Okres oczekiwania na decyzję Ministra zwykle wynosi około 2 miesięcy, jeśli wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone w tym samym terminie. Należy także pamiętać, że pozwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca jest ważne przez 2 lata i wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 1570 zł.

Czy wszyscy cudzoziemcy muszą mieć pozwolenie na zakup nieruchomości?

Uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce nie jest wymagane w przypadku cudzoziemców zamieszkujących lub prowadzących działalność na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Dotyczy to również zagranicznych przedsiębiorców spoza tej strefy, których firma ma siedzibę w Szwajcarii lub na terytorium jednego z państw objętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zgodnie z obowiązującym prawem cudzoziemcy zainteresowani nabyciem nieruchomości na terenie Polski muszą uzyskać pozwolenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Procedura ubiegania się o takie zezwolenie jest dosyć złożona, dlatego warto skontaktować się z naszą kancelarią, która posiada doświadczenie w podobnych sprawach.