Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

Karta stałego pobytu w Polsce, polskie obywatelstwo, skarga na wojewodę

a

Lex Advena Prawo dla obcokrajowców w Polsce
Pomagamy, doradzamy, wspieramy

Uzyskanie karty stałego pobytu i polskiego obywatelstwa z Kancelarią Lex Advena:

Kompleksowa pomoc prawna w procesie ubiegania się o polskie obywatelstwo

Kancelaria pomaga skompletować wszystkie dokumenty

Pomoc przy wypełnianiu formularzy

Adwokaci Kancelarii rozmawiają w języku angielskim i rosyjskim

Kancelaria ma siedzibę w centrum Wrocławia

Jak pomagamy?

Kiedy zechcą Państwo ubiegać się o kartę stałego pobytu bądź uzyskać obywatelstwo polskie, będą musieli Państwo dostarczyć właściwe dokumenty, poprawnie wypełnić formularze oraz uiścić opłatę wskazaną w przepisach. Także w tych kwestiach zapewnimy kompleksową pomoc prawną i przeprowadzimy Państwa sprawnie przez formalności.

Polskie obywatelstwo mam już od roku, cały proces nie był taki trudny, jak się obawiałem - dzięki pomocy Kancelarii z Wrocławia.

Chcesz uzyskać kartę stałego pobytu?

Jak uzyskać pobyt stały w Polsce?

Legalizacja pobytu w Polsce obwarowana jest koniecznością spełnienia określonych warunków. Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest obcokrajowcom, którzy spełniają przesłanki opisane w art. 195 ustawy o cudzoziemcach.

Karta stałego pobytu w Polsce jest dokumentem wydawanym przez urzędy wojewódzkie, wymagany wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu obcokrajowca, aby starać się o kartę pobytu. Niezbędne dokumenty to wypełniony stosowny formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, do którego dołączyć trzeba cztery fotografie oraz kopię ważnego dokumentu podróży. Wymagane są również dokumenty potwierdzające spełnienie określonych, w danym przypadku, przesłanek, ich rodzaj jest uzależniony od indywidualnej sytuacji cudzoziemca. Koniecznym jest też złożenie odcisków linii papilarnych i uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 640 zł.

Karta stałego pobytu dla obywateli Ukrainy – na jaki czas?

Karta pobytu stałego w Polsce dla Ukraińców, tak jak w przypadku obywateli innych państw, wydawana jest na czas nieoznaczony, jednak dokument należy wymieniać co 10 lat. Ten sam okres dotyczy karty stałego pobytu dla dziecka obywatela Ukrainy. Po upływie wskazanego czasu należy wymienić jedynie dokument, nie trzeba składać ponownie wniosku o decyzję w tej sprawie.

Co daje karta stałego pobytu w Polsce?

Karta stałego pobytu w Polsce – uprawienia:

  • prawo do zamieszkania na terenie RP i pozwolenie na pracę w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń
  • prawo do podróży w strefie Schengen w celach turystycznych przez czas 90 dni w okresie 180 dni.

Jak zdobyć polskie obywatelstwo?

O polskie obywatelstwo można ubiegać się na kilka sposobów:

  • Z mocy prawa – uzyskuje je małoletnie dziecko, jeśli co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem Polski w chwili urodzenia dziecka lub jeżeli dziecko urodziło się na terytorium RP, a jego rodzice są nieznani albo nie posiadają żadnego obywatelstwa.
  • Poprzez nadanie obywatelstwa polskiego – w drodze decyzji dokonuje go Prezydent RP na złożony przez cudzoziemca wniosek.
  • Przez uznanie za obywatela polskiego – dotyczy min. cudzoziemców, którzy przebywali na terenie Polski nieprzerwanie przez okres 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub długoterminowy dla rezydenta UE. Katalog osób uprawnionych do ubiegania się o obywatelstwo polskie w drodze uznania jest rozległy (np. obywatelstwo polskie przez małżeństwo), muszą jednak zostać spełnione określone przesłanki, konieczny jest też pozytywnie oceniony tzw. test na obywatelstwo polskie.
  • Przez przywrócenie obywatelstwa polskiego – dotyczy osób, które posiadały polskie obywatelstwo w przeszłości, utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 roku.

Małżeństwo z Polakiem

Małżeństwo z Polakiem jest jednym ze sposobów na uzyskanie obywatelstwa. Aby jednak było to możliwe, należy najpierw spełnić kilka rygorystycznych warunków (np. pozostawanie w związku małżeńskim przez określona ilość lat przed złożeniem wniosku). Procedurę obowiązującą w tym przypadku wyjaśni prawnik.

Gdzie złożyć wniosek o obywatelstwo polskie?

Osoby chcące ubiegać się o polskie obywatelstwo muszą złożyć stosowny wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub we właściwym konsulacie. Dokumenty można składać osobiście lub pocztą.

Dokument potwierdzający obywatelstwo polskie

Dokumentem potwierdzającym polskie obywatelstwo jest ważny polski paszport lub dowód osobisty.

Skrócenie deportacji

Otrzymanie zakazu wjazdu na terytorium RP niemożliwa staranie się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Polsce. W tej sytuacji należy ustanowić pełnomocnika w Polsce, który zajmie się procedurą skrócenia deportacji.

 

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność wojewody

Biorąc pod uwagę, ze wnioski o pobyt stały w Polsce składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, to właśnie on (wojewoda) musi wydać stosowne zezwolenie. Zdarza się jednak, że wojewoda przekracza termin przewidziany przez prawo i mamy wtedy do czynienia z bezczynnością lub przewlekłym postępowaniem.

Cudzoziemiec, który stara się o zezwolenie na pobyt stały może w takiej sytuacji złożyć skargę. Skarga do WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) musi być jednak poprzedzona złożeniem ponaglenia na działanie organu. Bardzo ważne jest, aby w skardze wskazać konkretne zarzuty naruszenia przepisów prawa, w przeciwnym wypadku Sąd może jej nie uwzględnić.

Z punktu widzenia cudzoziemca, niezwykle istotne jest to, aby znał on swoje prawa, gdyż skarga na bezczynność wojewody rozpatrywana przez Sąd może nie tylko skutkować grzywną,  ale również przyznaniem od wojewody na rzecz cudzoziemca sumy pieniężnej do wysokości połowy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Sytuacje, w których cudzoziemcom przyznaje się zadośćuczynienia w wysokości kilku tysięcy złotych, nie są odosobnione, dlatego warto korzystać ze swoich praw.

Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność Wojewody to czynność prawna, która ma miejsce w sytuacji, gdy strona postępowania administracyjnego wykorzystała już drogę administracyjną, a sprawa nadal nie jest wykonana przez Wojewodę. Inaczej mówiąc, gdy cudzoziemiec założył sprawę np. legalizację pobytu, minął termin ustawowy na jej wykonanie, następnie napisano ponaglenie, a sprawa nadal nie jest załatwiona i nie ma żadnego kontaktu ze strony Wojewody.

Nasza usługa zawiera napisanie skargi, skompletowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie sprawy aż do momentu wydania wyroku sądowego. Najczęściej wyrok zawiera nakaz wydania decyzji w ciągu dni 14 przez Wojewodę, a często Sąd Administracyjny przysądza również kwoty pieniężne dla cudzoziemca oraz zwrot kosztów procesu.

 

Karta rezydenta Unii Europejskiej

Oprócz karty stałego pobytu, cudzoziemcy mogą starać się również o przyznanie karty rezydenta Unii Europejskiej, gdyż uprawnia ona do stałego pobytu w Polsce. Wniosek o przyznanie takiej karty może złożyć cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Ponadto musi on spełniać takie warunki, jak:

  • posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu, które wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania siebie i ewentualnych członków rodziny, którzy pozostają na jego utrzymaniu,
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • znajomość języka polskiego i możliwość potwierdzenia tego poprzez okazanie urzędowego poświadczenia, np. certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, czy świadectwa ukończenia szkoły w Polsce, w której językiem wykładowym był polski.

Nasza kancelaria pomoże Tobie w staraniu się o przyznanie karty rezydenta Unii Europejskiej.