Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Czy obcokrajowiec może nabyć udziały, akcje spółek z siedzibą w Polsce?

Akcje spółki

Coraz częściej można zauważyć, że zagraniczni inwestorzy interesują się spółkami, których siedziba znajduje się w Polsce. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy obcokrajowcy mogą nabywać ich udziały, akcje, a jeśli tak, to w jaki sposób się to odbywa.

Nabywanie udziałów spółek przez obcokrajowców

Czy obcokrajowiec może nabyć udziały, akcje spółek działających w Polsce? Teoretycznie odpowiedź na to pytanie jest prosta i brzmi tak. Co więcej, nie ma przeszkód, aby stał się większościowym udziałowcem. Lecz mogą zostać nałożone na niego ograniczenia. W jakich sytuacjach ma to miejsce?

W przypadku, gdy spółka, której udziały wykupić chce zagraniczny inwestor, jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Polsce, konieczne jest zdobycie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zaraz napiszemy o tym, w jaki sposób można o nie wnioskować, wcześniej jednak chcemy przedstawić dwa wyjątki.

Zezwolenie nie jest wymagane, gdy akcje spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub gdy jest ona w posiadaniu nieruchomości określonej w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Jak zdobyć zezwolenie na wykup akcji polskiej spółki przez obcokrajowca?

O uzyskanie zezwolenie wystąpić może osoba fizyczna, która nie posiada polskiego obywatelstwa, osoba prawna z siedzibą za granicą czy osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Wnioskować o wydanie zgody można listownie lub podczas wizyty w urzędzie.

W tym celu należy złożyć wniosek wraz z pełną listą dokumentów, którą można podzielić na cztery grupy:

  • dokumenty określające status prawny cudzoziemca,
  • dokumenty określające status prawny spółki, której akcji lub udziałów dotyczy wniosek,
  • dokumenty określające status prawny zbywcy udziałów lub spółki,
  • dokumenty określające nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest spółka, której wniosek dotyczy.

Następnie właściwu urząd dokonuje analizy wniosku pod względem formalnym. Jeśli okaże się, że występują braki w dokumentacji, trzeba będzie je uzupełnić. Dlatego warto od razu proces ten przeprowadzić z doświadczoną kancelarią prawną, która wszystko przygotuje.

Następnie wniosek jest opiniowany i na tej podstawia podjęta zostaje decyzja. Zezwolenie jest wydawane zwykle w sytuacji, gdy nie stwierdzi się występowania zagrożenia obronności, bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa na skutek przejęcia udziałów przez obcokrajowców lub gdy cudzoziemiec udowodni więzi łączące go z Polską.

A ile trwa cały proces? Maksymalnie dwa miesiące, aczkolwiek najczęściej decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca. Ponadto trzeba jeszcze pamiętać uiszczeniu opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia, której wysokość wynosi 1570. W przypadku uzyskania decyzji odmownej, cudzoziemiec może wnioskować o jej zwrot. Ponadto jeśli obcokrajowiec zdecyduje się na udzielenie pełnomocnictwa, musi dodatkowo opłacić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Kiedy nie trzeba starać się o wydanie zezwolenia?

Na koniec warto wiedzieć, że w związku z nowelizacją przepisów w 2004 roku, o zezwolenie nie muszą występować obywatele państw będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

brak komentarzy

zostaw komentarz