Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

Prawo karne dla cudzoziemców

a

Lex Advena Prawo dla obcokrajowców w Polsce
Pomagamy, doradzamy, wspieramy

Polskie prawo karne dla cudzoziemców z pomocą Kancelarii Lex Advena:

Specjalistyczna wiedza i wsparcie w prawie karnym

Kancelaria zapewnia pełne wsparcie informacyjne

Ochrona i reprezentacja na każdym etapie postępowania karnego

Komunikacja w języku angielskim i rosyjskim, ułatwiająca zrozumienie wszystkich aspektów procesu

Lokalizacja w centrum Wrocławia, dostępna dla klientów z różnych regionów

Jak pomagamy?

Nasza oferta skierowana jest do cudzoziemców przebywających w Polsce, którzy znaleźli się w sytuacji konfrontacji z prawem karnym. Niezależnie od stopnia zaangażowania w sprawę karą, oferujemy wszechstronne wsparcie prawne. W polskim systemie prawnym nieznajomość języka i przepisów może stanowić poważną barierę, dlatego służymy naszą wiedzą i doświadczeniem, aby przeprowadzić Cię przez cały proces.

Z pomocą prawników z Kancelarii Lex Advena zrozumiałem przebieg postępowania i otrzymałem niezbędną pomoc prawną. Teraz wiem, że nawet w obcym kraju mogę liczyć na sprawiedliwość.

Polskie prawo karne jest Ci obce?

Czy wobec cudzoziemców ma zastosowanie polskie prawo karne?

Często popełnienie przestępstwa lub samo podejrzenie o dokonanie czynu karalnego przez osobę innej narodowości na terenie Polski może wzbudzać wiele niejasności dotyczących zastosowania prawa i konsekwencji wynikających z jego złamania. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach za obcokrajowca uważa się osobę, która nie posiada polskiego obywatelstwa. Czy w przypadku osób innej narodowości polskie prawo karne stosuje odmienne zasady? Okazuje się, że cudzoziemcy, którzy popełnili dane przestępstwo lub wykroczenie na terenie Rzeczpospolitej, podlegają takiej samej karze, co polscy obywatele.

Konsekwencje związane z popełnieniem przestępstwa przez obcokrajowca

Chociaż kodeks karny nie przewiduje wobec obcokrajowców odrębnych procedur niż te wynikające z rodzaju popełnionego przestępstwa, to należy pamiętać, że jedną z konsekwencji złamania polskiego prawa przez osobę innej narodowości może być cofnięcie pozwolenia na pobyt w Polsce. Zazwyczaj cudzoziemiec na skutek wydania przez sąd prawomocnego wyroku skazującego za świadome dopuszczenie się czynu karalnego zostaje wpisany do rejestru osób niepożądanych. Wynikiem takiej decyzji często bywa zobowiązanie obcokrajowca do niezwłocznego opuszczenia terenu Polski. Uzyskanie przez cudzoziemca postanowienia o wydaleniu go z terenu Rzeczpospolitej jest równoznaczne z utratą przez niego pozwolenia na pracę, unieważnieniem karty stałego pobytu i zezwolenia na krótkoterminowe przekraczanie granicy, a także zakazem wjazdu do Polski przez ściśle określony czas.

Jakie są obowiązki cudzoziemca podejrzanego o popełnienie przestępstwa?

Osoba innej narodowości, którą podejrzewa się o popełnienie czynu karalnego, ma obowiązek pojawić się w wyznaczonym miejscu w celu umożliwienia organom ścigania wykonania określonych czynności. Jeśli obcokrajowiec mimo pisemnego lub elektronicznego wezwania nie stawi się na przesłuchanie, mogą zostać zastosowane wobec niego środki przymusu w postaci zatrzymania i siłowego doprowadzenia. Brak woli współpracy ze strony podejrzanego zwykle stanowi podstawę do jego tymczasowego aresztowania.

Obowiązkiem cudzoziemca podejrzanego o dokonanie przestępstwa jest poddanie się zewnętrznym oględzinom ciała, badaniom psychologicznym i psychiatrycznym, a w razie potrzeby także pobraniu krwi, próbek wydzielin fizjologicznych i włosów. Obcokrajowiec powinien też wyrazić zgodę na sfotografowanie jego wizerunku, pobranie odcisków palców i uczestnictwo w okazaniu w celach rozpoznawczych innym osobom. Ponadto jeśli wobec cudzoziemca podejrzanego o dopuszczenie się przestępstwa nie zostało zastosowane przymusowe zatrzymanie, musi on informować organy ścigania o każdej zmianie miejsca pobytu przekraczającej okres 7 dni.

Jakie prawa przysługują obcokrajowcowi podejrzanemu o dokonanie czynu karalnego?

Podobnie jak w przypadku osób polskiej narodowości, kodeks karny pozwala cudzoziemcom na składanie wyjaśnień oraz wnoszenie wniosków dotyczących przeprowadzenia postępowania dowodowego i przesłuchania świadków. Obcokrajowiec może mieć również wgląd do aktów sprawy. Jednak główne utrudnienie w przypadku osób innej narodowości często stanowi bariera językowa, która zwykle uniemożliwia rzetelną obronę. Z tego względu niezbędne jest zapewnienie cudzoziemcowi wsparcia ze strony tłumacza oraz pomocy prawnej adwokata biegle posługującego się danym językiem obcym. W ten sposób cudzoziemiec będzie miał szansę nie tylko zrozumieć zadawane mu w postępowaniu pytania, ale również odpowiednio przygotować się do ewentualnej rozprawy w sądzie. Na potrzeby osoby podejrzanej, która jest obcokrajowcem, powinny także zostać przetłumaczone wszystkie akta sprawy i pisma procesowe.

Kwestie związane z prawem karnym dla cudzoziemców często bywają skomplikowane i wymagają specjalistycznego podejścia. Odpowiednie wsparcie prawne może pomóc obcokrajowcom w pełni świadomie przejść przez postępowanie i bronić się w trakcie procesu w sądzie.