Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

flaga


Czym jest Karta Polaka? Kto może o nią wnioskować i jakie daje uprawnienia? Czy jest ważna, gdy chce się zalegalizować swój pobyt w Polsce lub otrzymać obywatelstwo?

Czym jest Karta Polaka?

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność obcokrajowca do narodu polskiego. Warto jednak zaznaczyć, że nie oznacza ona nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego. Co więcej, jej przyznanie nie jest tożsame z nabyciem prawa pobytu czasowego czy stałego w Polsce. Karta Polaka nie daje prawa przekraczania granic Polski bez wizy.

Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą liczyć na pewne uprawnienia. Przykładowo, mogą bez opłat otrzymać wizę krajową, która pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy polskiej, bezpłatnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Mogą też bez konieczności wnoszenia opłat złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP w polskim konsulacie. Karta Polaka daje obcokrajowcom możliwość skorzystania z pomocy Konsula, jeśli pozwalają na to jego kompetencje i zachodzi sytuacja zagrożenia życia lub bezpieczeństwa.

Co ważne, dzięki temu dokumentowi mogą oni podejmować na terenie Polski legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Karta Polaka pozwala korzystać z bezpłatnego, polskiego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a także ubiegać się o stypendia oraz pomoc na naukę, które przeznaczone są dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce.

Posiadacze dokumentu w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak Polacy.

Ponadto mają możliwość skorzystania z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski, a także za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce.

Warto zaznaczyć, że dokument ten pozwala im w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu samorządów lub państwa polskiego, które przeznaczone są na wspieranie Polaków za granicą.

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

Karta Polaka może być wydana osobie, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiada status bezpaństwowca w jednym z tych krajów. Musi jednak dodatkowo spełniać łącznie poniższe warunki:

  • wykazać swój związek z polskością poprzez: przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który jest przez niego uważany za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów,
  • złożyć pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego w obecności konsula, wojewody lub wyznaczonego przez niego pracownika,
  • udowodnić, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków jest lub było narodowości polskiej, ewentualnie posiadało obywatelstwo polskie. Możliwe jest też przedstawienie zaświadczenia upoważnionej organizacji polskiej w kraju zamieszkania, która potwierdzi aktywną działalność na rzecz języka, kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat,
  • złożyć oświadczenie, że wnioskodawca lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium RP albo PRL na podstawie umów repatriacyjnych do jednego z państw będących stroną tych umów.

Warto zaznaczyć, że Karta Polaka może być przyznana również osobie, której pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji.

brak komentarzy

zostaw komentarz