Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Szanowni Państwo,

 

Wielu cudzoziemców zastanawia się co zmienia nowelizacja przepisów z dnia 15 kwietnia 2022 r.
Uprzejme wyjaśniamy, że przepisy te zostały wprowadzone w celu udrożnienia urzędów wojewódzkich. Według nich:

 

„W okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących:

1) udzielenia cudzoziemcowi:  a) zezwolenia na pobyt czasowy, b) zezwolenia na pobyt stały, c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

2) zmiany: a) zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, b) zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

3) cofnięcia cudzoziemcowi: a) zezwolenia na pobyt czasowy, b) zezwolenia na pobyt stały, c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.”

 

Natomiast najważniejszy tu jest kolejny ustęp, który stanowi że:

„Czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniach w sprawach, o których mowa w ust. 1, są skuteczne.”

 

Oznacza to, że sprawy są i beda nadal prowadzone według przepisów ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2022 r.

Można normalnie składać wnioski, uzupełniać braki formalne poprzez dosyłanie dokumentów itp.

Nowelizacja nie oznacza tego, iż sprawy cudzoziemców przez ten okres nie będą przeprowadzane przez urzędy wojewódzkie.

 

 

Пані та панове,

Багато іноземців цікавляться, що змінює поправка до регламенту від 15 квітня 2022 року.
Ми люб’язно пояснюємо, що ці положення були введені для того, щоб спростити воєводські управління. за їх словами:

«У період до 31 грудня 2022 року встановлюються строки вирішення питань щодо: 1) надання іноземцю: а) дозволу на тимчасове проживання, б) дозволу на постійне проживання, в) дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу , 2) зміни: а) дозволу на тимчасове проживання та роботу, б) дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, 3) вилучення іноземця: а) дозволу на тимчасове проживання, б) дозволу на постійне проживання, в ) дозвіл на проживання резидента довгострокового Європейського Союзу – у провадженні, яке веде воєвода, провадження не розпочинається, а розпочате призупиняється на цей термін».

З іншого боку, найважливішим тут є наступний абзац, який говорить, що:
«Дії, вчинені в період, зазначений у розділі 1, у провадженні у випадках, зазначених у розділі 1, мають силу».

Це означає, що справи ведуться і продовжуватимуться відповідно до положень Закону про іноземців від 12 грудня 2022 року.
Зазвичай можна подавати заявки, доповнювати формальні недоліки, надсилаючи документи тощо.
Ця поправка не означає, що справи іноземців протягом цього періоду не розглядатимуться воєводськими управліннями.