Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo, czyli uznanie małżonka za obywatela polskiego

Małżeństwo z Polakiem

Zawarcie związku małżeńskiego z polskim obywatelem nie powoduje automatycznie, że cudzoziemcowi przyznawane zostaje obywatelstwo. Aby móc uzyskać ten status, najpierw trzeba spełnić wiele warunków, formalności. Jak to wygląda w praktyce?

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa polskiego

Polskie przepisy mają za zadanie ograniczyć występowanie przypadków, w których małżeństwo zawierane jest wyłącznie dla uzyskania obywatelstwa. Dlatego o ten status mogą starać się obcokrajowcy, którzy przed złożeniem wniosku pozostają od co najmniej 3 lat w związku małżeńskim, a także przebywają na terenie RP co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Przy czym istotne jest, aby pobyt miał charakter nieprzerwany. Co to oznacza? Że nie mogła występować przerwa dłuższa niż 6 miesięcy lub przerwy te nie mogły przekroczyć łącznie 10 miesięcy w pięcioletnim okresie. Wyjątkiem są sytuacje,w których przerwa ta wynikała z wykonywania obowiązków zawodowych na rzecz pracodawcy, którego siedziba znajduje się w Polsce, konieczności odbycia praktyk przewidzianych w roku studiów w polskiej uczelni lub gdy nastąpiła szczególna sytuacja osobista.

Jeśli spełni się powyższe warunki, można rozpocząć starania o uzyskanie obywatelstwa polskiego. A jak się do tego zabrać?

Uznanie za obywatela polskiego – jak uzyskać?

Zanim dojdziemy do tego, jak przebiega procedura uznania za obywatela polskiego, warto wiedzieć, że prezydent RP może nadać obywatelstwo, przy czym nie ograniczają go żadne dodatkowe warunki. Jeśli obywatelstwo uda się uzyskać tą drogą, nie muszą zostać spełnione wcześniej opisane czynniki. W tym wypadku nie obowiązują jednak żadne przepisy administracyjne, co oznacza, że proces ten może trwać bardzo długo.

Natomiast uznanie za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania obcokrajowca, na wniosek samego zainteresowania.

W tym celu należy dostarczyć odpowiedni wniosek, wypełniony w języku polskim, aktualną fotografię, oryginał lub kopię aktu urodzenia, kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kopię zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, a także oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotach w celu ustalenia, czy pobyt ma charakter nieprzerwany.

Co istotne, aby obywatelstwo polskie mogło zostać nadane, obcokrajowiec musi znać język polski co najmniej na poziomie komunikatywnym. Aby to udowodnić, powinien posiadać świadectwo ukończenia szkoły w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub certyfikat znajomości języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. W ostatnim przypadku konieczne jest zdanie egzaminu na poziomie B1.

Co zrobić, gdy wniosek o uznanie za obywatela polskiego zostanie odrzucony?

Aby rozpocząć procedurę nadania obywatelstwa polskiego konieczne jest skompletowanie wszystkich dokumentów, a także wniesienie opłaty skarbowej. Adwokat może pomóc w wypełnieniu wniosku oraz w spełnieniu pozostałych formalności. A co zrobić, gdy obcokrajowiec uzyska odmowę? Może się odwołać od decyzji, aczkolwiek odwołanie należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wniosek ten należy złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem wojewody. Gdy to nie przyniesie efektów, ostatnim krokiem jest złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

brak komentarzy

zostaw komentarz