Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo. Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem?

obrączki

Warto wiedzieć, że zgodnie z polskim prawem, obcokrajowiec zawierając związek małżeński z Polakiem, nie otrzymuje polskiego obywatelstwa w sposób automatyczny. Jak więc należy się o to postarać po ślubie?

Jak cudzoziemiec może stać się obywatelem Polski?

Należy wiedzieć, że obywatelstwo polskie można uzyskać z mocy prawa, poprzez nadanie obywatelstwa, przywrócenie go lub uznanie za obywatela polski. W pierwszym przypadku mowa przede wszystkim o małoletnich dzieciach. Otrzymują one z mocy prawa obywatelstwo jeśli jedno z rodziców jest Polakiem lub urodziło się na terytorium Polski, ale jego rodzice są nieznani lub nie posiadają żadnego obywatelstwa.

Przywilej nadania obywatelstwa ma Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Co ciekawe, nie jest on ograniczony żadnymi warunkami. Nadanie obywatelstwa następuje na wniosek cudzoziemca. Jednak taka procedura może być długa, gdyż nie jest to postępowanie administracyjne. Co więcej, odmowa nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.

A jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Jest kilka możliwości. Przede wszystkim może na to liczyć, jeśli przebywa nieprzerwanie na terytorium Polski od co najmniej 3 lat, a więc na podstawie legalnego zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Musi też posiadać w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu, a także tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Jest to możliwe również wówczas, gdy obcokrajowiec przebywa nieprzerwanie w Polsce od co najmniej 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także jest od co najmniej 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem Polski lub nie posiada żadnego obywatelstwa.

Obcokrajowiec, który przebywa nieprzerwanie na terytorium Polski od co najmniej 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce, również może liczyć na uzyskanie obywatelstwa.

Obywatelstwo otrzymać może też cudzoziemca przebywający nieprzerwanie i legalnie na terytorium Polski co najmniej od 10 lat, który posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu i tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Oczywiście, uzyskać polskie obywatelstwo może też małoletni obcokrajowiec, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub obywatelstwo zostało mu przywrócone, a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie.

W związku z powyższymi rozważaniami, widać wyraźnie, że nie jest łatwo uzyskać obywatelstwo polskie. Nawet zawarcie związku małżeńskiego z Polką lub Polakiem nie jest gwarancją, że sprawy nabiorą szybszego tempa.

Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo

Najłatwiej starać się mogą o obywatelstwo osoby ze statusem uchodźcy nadanym w Polsce, które oczywiście w kraju znajdują się nieprzerwanie od minimum 2 lat i to na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Znacznie trudniej mają osoby, które tego tytułu nie posiadają. Muszą już przebywać w Polsce co najmniej 3 lata (oczywiście na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE). Co istotne, cudzoziemiec w Polsce musi mieć stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

W takiej sytuacji staje się to nieco bardziej skomplikowane. Właśnie dlatego dużym ułatwieniem jest, gdy znajdzie się miłość w kraju nad Wisłą. Wówczas w Polsce nieprzerwanie trzeba być od minimum 2 lat, ale małżeństwo musi trwać nie mniej niż 3 lata.

Nie można jednak zapomnieć o tym, że aby móc otrzymać polskie obywatelstwo, należy znać dobrze język polski. Dorosły cudzoziemiec, który ubiega się o uznanie za obywatela polskiego musi urzędowo potwierdzić znajomość języka polskiego. Tak więc musi zdać egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną i odebrać certyfikat.

Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem?

A jak się starać o obywatelstwo? Należy złożyć wniosek o uznanie za obywatele polskiego. Oprócz tego należy do niego dołączyć 1 zdjęcie, akt urodzenia, akt małżeństwa, uwierzytelnioną kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, uwierzytelnioną kopię zezwolenia na pobyt stały w Polsce lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, uwierzytelnioną kopię karty stałego pobytu wydanej przez wojewodę, urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego.

brak komentarzy

zostaw komentarz