Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Obowiązek meldunkowy w Polsce, kara za brak obowiązkowego meldunku

Składanie podpisu

Chociaż wielokrotnie mówiło się już o zniesieniu obowiązku meldunkowego w Polsce, prawo to nadal obowiązuje i dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Na szczęście, aby to zgłosić, nie trzeba już stać w kolejce w urzędzie, można zrobić to przez Internet lub przez pełnomocnika. Co warto wiedzieć o obowiązku meldunkowym w Polsce i jakie są kary za jego brak?

Czym jest obowiązek meldunkowy?

Jak już zostało wspomniane, obowiązek meldunkowy dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i obcokrajowców. Każdy, kto przebywa na terytorium RP, powinien zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (pobyt powyżej 90 dni) w określonym terminie. Najpóźniej 30 dnia od przyjazdu do kraju należy dokonać meldunku.

Obowiązek meldunkowy to nie tylko zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, ale też wymeldowanie się z tych miejsc. O obowiązku meldunkowym mówi się także w kontekście zgłoszenia wyjazdu za granicę i zgłoszenia powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób mieszkających w Polsce, bez wyjątku. Osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinny być zameldowane przez rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych.

Obowiązek meldunkowy Polaków 2020-2021

Nikt nie może być zameldowany w dwóch miejscach na pobyt stały lub czasowy, ale można równocześnie mieć meldunek stały i czasowy. Obowiązek meldunkowy w Polsce w 2020 roku można spełnić przez Internet, co w czasie pandemii koronawirusa jest szczególnie rekomendowane. Wystarczy mieć profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód. Możliwe jest także zameldowanie się we właściwym urzędzie osobiście lub przy pomocy pełnomocnika, jednak władze urzędów proszą, aby ze względu na bezpieczeństwo, w miarę możliwości meldować się online Jakie dokumenty należy przygotować, chcąc zameldować się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące? Poza dokumentami potwierdzającymi tożsamość konieczne jest przedstawienie umowy cywilnoprawnej, np. umowy najmu nieruchomości, odpisu z księgi wieczystej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu. Do tego należy dołączyć także formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego. Usługa zameldowania jest bezpłatna. To samo dotyczy zaświadczeń na pobyt stały. Płatne jest natomiast zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, kosztuje ono 17 zł.

Obowiązek meldunkowy wobec cudzoziemców w 2021

A czy w związku z pandemią koronawirusa zmieniło się coś w kwestii obowiązku meldunkowego cudzoziemców? Jak mają się zameldować obcokrajowcy w 2021 roku?
Pandemia wpłynęła również na funkcjonowanie urzędów, ponadto wiele dokumentów, które musieli składać obcokrajowcy mieszkający w Polsce wydłużyło swoją ważność. Jeśli upłynęła ona w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to automatycznie przedłużono ją na kolejne 30 dni. Z kolei w kwestii obowiązku meldunkowego w 2020 roku niewiele się zmieniło.
Cudzoziemcy, którzy chcą zgłosić meldunek na pobyt stały, podobnie jak Polacy, nadal mogą zrobić to przez Internet lub w urzędzie, choć rekomendowana jest ta pierwsza opcja, która często jest też dużo łatwiejsza dla osób nieposługujących się językiem polskim. Wyjątkiem są obcokrajowcy, którzy nie są obywatelami państw członkowskich UE i EFTA (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu) i nie są członkami rodziny takich osób, wówczas możliwe jest tylko zameldowanie w urzędzie. Jakie dokumenty muszą przedstawić cudzoziemcy, chcąc się zameldować na pobyt stały? Przede wszystkim jest to formularz zgłoszenia pobytu stałego oraz umowa najmu, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu. Obywatele państw członkowskich UE lub EFTA powinni też przygotować dokument podróży lub inny potwierdzający tożsamość. Osoby będące rodziną obywateli państw członkowskich UE lub EFTA powinni poza dokumentem podróży pokazać ważną kartę stałego pobytu członka rodziny.

Więcej formalności muszą dopełnić osoby, które nie są obywatelami państw członkowskich EU albo EFTA. Wtedy przedstawić należy dokument podróży oraz kartę pobytu, zgodę na pobyt tolerowany, zezwolenie na pobyt stały czy decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce. W skompletowaniu dokumentacji w takich przypadkach pomocne jest skorzystanie z usług kancelarii prawnych, które specjalizują się w prawach cudzoziemców. Usługa zameldowania na pobyt stały dla obcokrajowców jest bezpłatna. Opłaty w wysokości 17 zł pobierane są za kolejne zaświadczenia. Te same zasady dotyczą meldunku na pobyt czasowy. On również jest bezpłatny.

Kary za brak obowiązkowego meldunku

Chociaż meldunek jest w Polsce obowiązkowy, zarówno dla obywateli polskich, jak i zagranicznych, prawo nie przewiduje kar za jego brak, chociaż nie dotyczy to wszystkich. W najbliższym czasie nie są również przewidywane żadne większe zmiany związane z obowiązkiem meldunkowym w 2021 roku. Kary za brak obowiązkowego meldunku nie są przewidziane dla obywateli polskich. Warto przy tym pamiętać, że meldunek w wielu codziennych czynnościach jest po prostu przydatny, dlatego został on utrzymany, chociaż miał zniknąć w 2018 roku.

Kto może ponieść konsekwencje za brak meldunku? Głównie cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami państw członkowskich UE, EFTA i obywateli Szwajcarii. Takie osoby podlegają karze grzywny. Nie stosuje się jej wobec obcokrajowców, których członkowie rodziny są obywatelami Unii Europejskiej, państw EFTA i Szwajcarii. Kary za brak spełnienia obowiązku meldunkowego mogą być zróżnicowane. W tym przypadku brane pod uwagę są przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

A jak wygląda to w 2022? Jakie zmiany w obowiązku meldunkowym przyniósł rok 2022? Sprawdź obowiązek meldunkowy, meldunek tymczasowy i kary za brak meldunku w 2022: https://lexadvena.com/obowiazek-meldunkowy-w-polsce-kara-za-brak-obowiazkowego-meldunku-w-roku-2022

brak komentarzy

zostaw komentarz