Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Ludzie trzymający się za dłonie

Do naszego kraju przyjeżdża coraz więcej osób z innych krajów. Głównie są to przyjazdy związane ze zdobyciem edukacji lub polepszeniem swojej sytuacji finansowej i życiowej. Aby móc jednak przebywać i pracować w Polsce legalnie, niezbędne jest posiadanie konkretnych zezwoleń. Jak więc zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce?

Rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce

Aby zapewnić sobie legalny pobyt w Polsce, należy zapoznać się z rodzajami zezwoleń. Najwięcej jest różnych pozwoleń na pobyt czasowy. Wyróżnić można m.in. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, pobyt w celu wykonywania zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w celu badań naukowych, czy ze względu na pracę sezonową. Osoby chcące pozostać w Polsce na dłużej mogą starać się o pobyt stały. Możliwe jest także zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Inną kwestią jest staranie się o obywatelstwo polskie.

Pozwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemcy w Polsce, którzy planują pobyt dłuższy niż 3 miesiące, mogą ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy. Jest ono wydawane maksymalnie na 3 lata. Warto wiedzieć, że pozwolenie nie przedłuża się automatycznie. Chcąc dłużej przebywać w Polsce należy starać się o nowe zezwolenie. O takie pozwolenie na pobyt czasowy mogą ubiegać się osoby, które chcą podjąć lub kontynuować pracę w Polsce, prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, chcą podjąć lub kontynuować studia, prowadzą badania naukowe, przyjeżdżają do rodziny, są ofiarami handlu ludźmi, są dziećmi cudzoziemca, który przebywa legalnie w Polsce. Powodów, dla których można uzyskać pozwolenie na pobyt jest znacznie więcej, należy je udokumentować i przedstawić we właściwym urzędzie wojewódzkim razem z wnioskiem.

Zezwolenie na pobyt stały

Pozwolenia na pobyt stały wydawane są bezterminowo, jednak co 10 lat należy wymieniać kartę pobytu. Kto może się o to starać? Przede wszystkim osoby, które są dziećmi cudzoziemców przebywających w Polsce na pobyt stały lub długoterminowych rezydentów UE (urodziły się w czasie trwania zezwolenia na pobyt stały lub czasowy rodzica), dzieci obywatela polskiego, osoby polskiego pochodzenia, pozostający w związku małżeńskim z obywatelem Polski, ofiary handlu ludźmi, osoby, którym udzielono azylu, osoby posiadające Kartę Polaka itd. Osoby, które chcą starać się o zezwolenie na pobyt stały muszą złożyć we właściwym urzędzie wniosek, dołączyć 4 fotografie, przedstawić paszport oraz dokumentację uzasadniającą starania o pobyt stały.

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie?

Osoby ze statusem obcokrajowca w Polsce mogą starać się o obywatelstwo. Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby otrzymać polskie obywatelstwo? Jedną z możliwości jest nadanie obywatelstwa przez prezydenta RP. Wówczas mogą zostać pominięte niektóre warunki. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem wojewody. Trzeba w nim podać przyczynę, dla której obywatelstwo powinno zostać nadane osobie zainteresowanej. Procedura ta może być czasochłonna, nie ma też pewności, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

W prawie istnieje jeszcze uznanie za obywatela polskiego. Dotyczy to cudzoziemców, którzy nieprzerwanie przez 3 lata przebywali w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub długoterminowy dla rezydenta UE, cudzoziemców, którzy od co najmniej 2 lat przebywają w Polsce, a od 3 lat są w związku małżeńskim z obywatelem polskim, małoletnich cudzoziemców, których jeden z rodziców jest obywatelem Polski. Osób, które mogą zostać uznane za obywateli polskich jest znacznie więcej, należy jednak pamiętać o spełnieniu określonych warunków związanych nie tylko w pobytem w kraju. Wymagana jest także komunikatywna znajomość języka polskiego czy potwierdzenie zarobków w Polsce.

brak komentarzy

zostaw komentarz