Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Karta pobytu czasowego, co to jest? Jak otrzymać? Ile się czeka?

Skłaanie wniosku

Obcokrajowcy, którzy chcą legalnie mieszkać, pracować na terenie Polski, muszą uzyskać kartę stałego pobytu. Przedstawiamy, co to jest oraz jakie formalności należy spełnić, aby ją otrzymać.

Zezwolenie na pobyt czasowy – kto musi się ubiegać?

Obcokrajowcy, którzy nie są obywatelami krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli planują przebywać na terenie Polski w okresie dłuższym niż trzy miesiące. Dokumentem potwierdzającym posiadanie zezwolenia jest karta pobytu czasowego, natomiast samo zezwolenie może uprawniać do mieszkania/pracowania w kraju nawet przez trzy lata.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, trzeba spełnić kilka warunków, przy czym kluczową kwestią jest cel pobytu. Ponadto przepisy dokładnie określają, kiedy urząd może odmówić przyznania karty pobytu czasowego. Dotyczy to sytuacji, w których m.in. obcokrajowiec ubiega się o status uchodźcy lub udzielenie azylu, jest aresztowany, jest na niego nałożony zakaz opuszczania kraju czy też jest zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski. Wymogiem formalnym jest także złożenie odcisków linii papilarnych podczas składania wniosku – jeśli cudzoziemiec tego nie wykona lub nie wyrazi na to zgody, wniosek o wydanie karty pobytu zostanie odrzucony.

Cel pobytu w Polsce

Aby uzyskać kartę pobytu czasowego, należy wskazać okoliczności, dla których pobyt w Polsce jest uzasadniony. Najczęściej jest to podjęcie pracy lub nauki na studiach stacjonarnych w Polsce oraz prowadzenie działalności gospodarczej na terenie kraju. Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać wydane także ze względów rodzinnych, to m.in. małżeństwo z obywatelem polskim, łączenie rodzin (wniosek o wydanie karty pobytu dla członków rodziny cudzoziemca – wtedy warunkiem jest posiadanie przez obcokrajowca, który wnioskuje o łączenie rodziny, zezwolenia na pobyt stały bądź pobyt rezydenta długoterminowego UE) lub ochrona życia rodzinnego.

Przepisy określają także inne okoliczności, uzasadniające pobyt w Polsce w dłuższym okresie, to m.in. pozostawanie w nieformalnym związku z obywatelem polskim bądź podjęcie studiów niestacjonarnych z jednoczesnym zamiarem poszukiwania pracy.

W zależności od tego, jaki jest cel pobytu w Polsce, konieczne może być złożenie innego typu dokumentów. Dlatego zobacz, jakie formalności należy spełnić.

Wniosek o kartę pobytu czasowego

Wniosek o otrzymanie zezwolenia, karty pobytu czasowego należy dostarczyć osobiście (jak pisaliśmy wcześniej, wiąże się to z koniecznością złożenie odcisków linii papilarnych) w urzędzie wojewody właściwym ze względu na miejsce pobytu. Konieczne jest jego dostarczenie najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce, musi być wypełniony na formularzu urzędowym.

Są jednak dwa wyjątki od tego, co napisaliśmy powyżej. Jeśli wniosek nie zostanie przyniesiony przez obcokrajowca, może on zostać przyjęty, ale wojewoda wezwie cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w ciągu 7 dni. Jeśli ten się nie stawi, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Ponadto przepisy określają specyficzne sytuacje, w których wniosek można dostarczyć w trakcie nielegalnego pobytu w kraju.

Zezwolenie na pobyt czasowy – LISTA dokumentów

Wraz z wnioskiem, konieczne jest dołączenie wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym aktualne fotografie oraz dokumenty, które potwierdzają informacje zawarte we wniosku oraz argumentują cel pobytu. Potrzebny będzie ważny dokumenty podróży, a także potwierdzenie zameldowania w miejscu zamieszkania oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie karty. Ponadto należy udokumentować posiadanie środków do życia podczas pobytu w Polsce.

Tutaj sprawa się nieco komplikuje, ponieważ tak naprawdę pozostały wykaz dokumentów będzie zależeć od celu pobytu. Jeśli jest to np. nauka, należy przygotować zaświadczenie z uczelni, a jeśli praca – od pracodawcy. Możesz skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w legalizacji pobytu w Polsce, gdy nie radzisz sobie ze spełnieniem wszystkich formalności.

Nie martw się również, ponieważ urząd wezwie cię do uzupełniania braków, o ile takie się pojawią. Gdy wniosek będzie kompletny, w dokumencie podróży zostanie zawarta informacja o jego złożeniu. Dzięki temu pobyt w Polsce dalej będzie legalny, od dnia złożenia wniosku, do dnia uzyskania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Karta pobytu czasowego – pozostałe informacje

Dowodem uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy, jest uzyskanie karty pobytu czasowego. Stanowi ona dokument potwierdzający tożsamość podczas przebywania w Polsce, a także umożliwia wielokrotne przekraczanie granicy bez wizy.

Ponadto trzeba wiedzieć, że gdy kończy się ważność karty pobytu, nie można jej przedłużyć. Trzeba ponownie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, co najmniej 30 dni przed końcem ważności aktualnie posiadanego dokumentu.

brak komentarzy

zostaw komentarz