Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

pobyt czasowy / temat

Dokumenty karty pobytu czasowego dla cudzoziemca

Mężczyzna przy komputerze

Jakie dokumenty są potrzebne, by starać się o zezwolenie na pobyt czasowy? Ile trwa procedura wydania karty pobytu czasowego? Jak starać się o kartę pobytu czasowego? Gdzie starać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?…Jakie jednak dokumenty trzeba złożyć, by móc starać się o zezwolenie na pobyt czasowy? Gdzie starać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce? Na jakich warunkach wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta pobytu dla Ukraińca, jak załatwić?

podpisywanie dokumentów

Zezwolenie na pobyt czasowy nie przedłuża się samoczynnie. Obcokrajowiec musi opuścić Polskę przez upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, chyba że ubiega się o nowe zezwolenie….Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę to 440 zł. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta pobytu a pozwolenie na pracę

Grupa ludzi

Zezwolenie na pracę wiąże się także z posiadaniem karty pobytu. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Jeżeli celem cudzoziemca jest praca w Polsce, może się on wówczas ubiegać o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę….Karta pobytu a zezwolenie na pracę Posiadanie z kolei karty pobytu czasowego nie uprawnia automatycznie do podjęcia pracy. Wszystko oczywiście będzie zależało także od typu zezwolenia o jakie się ubiegało. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta pobytu czasowego a karta pobytu stałego

Sprawy urzędowe

Zezwolenie na pobyt czasowy Obcokrajowiec, który planuje pobyt dłuższy niż 3 miesiące, powinien ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy….Zezwolenie na pobyt stały Zezwolenie na pobyt czasowy Co to jest karta pobytu? Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość obcokrajowca przebywającego w Polsce. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Zasady przyjazdu i pobytu w Polsce rodziny cudzoziemca mieszkającego w RP

Rodzina

Prawo to przysługuje cudzoziemcom, którzy posiadają: zezwolenie na pobyt stały/zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy od co najmniej dwóch lat, zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań…Zezwolenie na pobyt czasowy dla rodziny cudzoziemca – komu przysługuje? Jak złożyć wniosek o pozwolenie na przyjazd rodziny obcokrajowca do Polski? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Ludzie trzymający się za dłonie

Najwięcej jest różnych pozwoleń na pobyt czasowy….Rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce Pozwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt stały Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt dzieci cudzoziemców w Polsce?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce

Przesłanką do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dziecku obcokrajowca jest sytuacja, w której cudzoziemiec przebywa na terenie Polski na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, a dziecko urodziło się w czasie ważności tych dokumentów….Kiedy wyraża wolę dłuższego pobytu musi ubiegać się zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. W jaki sposób przebiega proces legalizacji dzieci cudzoziemców w Polsce? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Pozwolenie na pracę w Polsce – od czego zacząć? Jak legalnie pracować w Polsce?

podpisywanie dokumentów

Osoby posiadające status obcokrajowca w Polsce, a więc przebywające w kraju legalnie w celu wykonywania pracy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji…Tak więc należy posiadać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu pracy. Co to jest zezwolenie na pracę? Zezwolenie na pracę to tak naprawdę dokument, który uprawnia obcokrajowca do podjęcia legalnej pracy w Polsce. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jakie prawa daje meldunek stały, co daje meldunek tymczasowy?

Dokumenty

Jakie prawa daje meldunek stały Obowiązek meldunkowy to zgłoszenie zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego….Jest przydatne, gdy składasz wniosek o pozwolenie na pobyt czasowy lub stały, ubiegasz się o nadanie numeru PESEL, rejestrację w ZUS, czy o założenie konta bankowego. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej