Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak zalegalizować pobyt dzieci cudzoziemców w Polsce?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce

Polska plasuje się obecnie na drugim miejscu w Europie pod względem przyjmowania imigrantów. Niesie to za sobą konieczność legalizacji pobytu zarówno obcokrajowców jak i ich dzieci. W jaki sposób przebiega procedura legalizacji pobytu dzieci cudzoziemców?

Na czym polega legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce?

Rosnąca fala imigracji generuje potrzebę tworzenia szybkich i sprawnych procedur, dzięki którym obcokrajowiec będzie mógł zalegalizować swój pobyt w naszym kraju. Obecny system prawny stawia odmienne wymogi formalne dla osoby, która przybyła z państwa wchodzącego w skład UE, a inne dla obcokrajowca w Polsce, którego państwo pochodzenia nie należy do Unii.

Obywatel państw członkowskich UE, po upływie 3 miesięcy przebywania na terenie RP, jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na dłuższy pobyt. W sytuacji, w której cudzoziemiec w Polsce aktywnie poszukuje zatrudnienia może przebywać w kraju legalnie do 6 miesięcy. Po upływie tego czasu należy rozpocząć procedurę legalizacji pobytu w Polsce i złożyć stosowny wniosek we, właściwym miejscowo, urzędzie wojewódzkim. Osoba, która przybyła do Polski z państw nieczłonkowskich ma prawo przebywać w Polsce do 3 miesięcy na podstawie paszportu i wizy. Kiedy wyraża wolę dłuższego pobytu musi ubiegać się zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

W jaki sposób przebiega proces legalizacji dzieci cudzoziemców w Polsce?

Procedura legalizacji pobytu małoletniego dziecka obcokrajowca w Polsce jest uzależniona od rodzaju zezwolenia, na podstawie którego jego rodzic przebywa w naszym kraju. Przesłanką do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dziecku obcokrajowca jest sytuacja, w której cudzoziemiec przebywa na terenie Polski na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, a dziecko urodziło się w czasie ważności tych dokumentów. Rodzic małoletniego musi w takiej sytuacji posiadać w Polsce stałe źródło dochodu oraz aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Prawa imigrantów w Polsce gwarantują pobyt czasowy nie tylko dziecku biologicznemu, ale też adoptowanemu oraz, na którym obcokrajowiec sprawuje faktyczną władzę rodzicielską. Kiedy prawny opiekun dziecka przebywa w Polsce na podstawie bezterminowego pobytu, małoletniemu przyznaje się zezwolenie na pobyt stały. W celu legalizacji pobytu dziecka cudzoziemca należy złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek na właściwym formularzu wraz z fotografiami dziecka oraz wyszczególnionymi, na stronach internetowych instytucji, dokumentami.

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie?

Jednym z praw obcokrajowców w Polsce jest możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa. Procedura odbywa się w trybie administracyjnym, podstawą jest złożenie wniosku w urzędzie wojewódzkim i spełnienie określonych warunków. Przed złożeniem takiego wniosku cudzoziemiec musi przebywać w Polsce przez wskazany okres, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, pozwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na osiedlenie się.

Ubiegający się o polskie obywatelstwo obcokrajowiec musi przebywać na terenie RP co najmniej od 3 lat, na podstawie wymienionych wyżej zezwoleń, warunkiem jest też regularne źródło dochodu i podstawa prawna do zajmowania mieszkalnego lokalu. Wszystkie, pozostałe przesłanki uznania regulowane są ustawą o obywatelstwie polskim.

brak komentarzy

zostaw komentarz