Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Karta pobytu dla Ukraińca, jak załatwić?

podpisywanie dokumentów

Nie ma co ukrywać – do Polski przyjeżdża wielu Ukraińców. Podejmują naukę, pracę, osiedlają się, sprowadzają swoją rodzinę. Aby móc jednak to wszystko robić w kraju nad Wisłą, muszą postarać się o wydanie karty pobytu. Jak ją załatwić?

Karta pobytu – co to takiego?

Karta pobytu jest to dokument pobytowy, który wydawany jest cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub ochrony międzynarodowej, a więc nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie tylko. Dzięki niej osoba posiadająca dokument podróży może wielokrotnie przekraczać granicę bez konieczności uzyskania wizy. Co więcej, karta pobytu uprawnia też do podróżowania w celach turystycznych po innych państwach członkowskich obszaru Schengen. Wzór karty pobytu dostępny jest na stronach internetowych rejestru PRADO.

Jak uzyskać kartę pobytu?

Aby móc otrzymać kartę pobytu, należy najpierw wystąpić o:

  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającej,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

A ile kosztuje karta pobytu? Za wydanie lub wymianę karty należy zapłacić 50 złotych.

Zezwolenie na pobyt a karta pobytu

Cudzoziemiec, który planuje przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Może je otrzymać maksymalnie na 3 lata. Zezwolenie na pobyt czasowy nie przedłuża się samoczynnie. Obcokrajowiec musi opuścić Polskę przez upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, chyba że ubiega się o nowe zezwolenie.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi przedstawić udokumentowane powody, może być to na przykład objęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski, studiów, badań naukowych, prowadzenia firmy itp.

Procedura legalizacji pobytu czasowego toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym mieszka obcokrajowiec. Jeśli wniosek nie zawiera błędów, o co zatroszczyć może się prawnik, wówczas otrzymuje w paszporcie stempel. To on legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce, nawet w sytuacji, gdy skończy się ważność wizy lub poprzedniej karty pobytu, a nie ma jeszcze decyzji w sprawie karty pobytu. Co więcej, w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej aż do momentu, kiedy decyzja II instancji (tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców) stanie się ostateczna.

Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł, oczywiście zwracana jest na wniosek osoby w przypadku decyzji negatywnej. Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę to 440 zł. Oczywiście należy pamiętać, że jeszcze zajdzie konieczność opłacenia kary pobytu – 50 zł, a do niej i zdjęcia, które musi być aktualne, więc warto zrobić je tuż przed składaniem wniosku.

brak komentarzy

zostaw komentarz