Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby móc studiować w Polsce?

Kostki z napisem studia

Co roku na polskich uczeniach rozpoczyna studia wielu cudzoziemców, którzy właśnie u nas chcą się kształcić. Nie licząc jednak problemów związanych z barierami językowymi czy kulturowymi, należy wziąć pod uwagę także prawo, które reguluje zasady przyjmowania obcokrajowców na polskie uczelnie. Jakie warunki muszą spełniać?

Jakie są możliwości studiowania cudzoziemców w Polsce?

W teorii na polskich uczelniach może studiować każdy cudzoziemiec, a zasady rekrutacji są takie same, niezależnie od tego, czy są to osoby z terenów Unii Europejskiej czy spoza jej granic. Dzięki temu mogą oni podjąć studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie, czy nawet doktoranckie i podyplomowe.

Mimo wszystko wyraźne różnice uwidaczniają się w innym aspekcie – statusie prawnym. Na tej podstawie niektóre grupy mogą studiować podobnie jak polscy obywatele, czyli nieodpłatnie. Podobnie też jak i polscy studenci, cudzoziemcy mają prawo do ubiegania się o stypendia, których jest kilka rodzajów. Jakie jednak ogólne warunki muszą spełniać obcokrajowcy, by w ogóle móc myśleć o rozpoczęciu studiów w naszym kraju?

Jakie są warunki przyjęcia na studia cudzoziemców?

W zależności od posiadanego statusu prawnego, możliwości studiowania przez cudzoziemców mogą być nieco inne. W najlepszej sytuacji są osoby posiadające Kartę Polaka, potwierdzającą przynależność do narodowości polskiej, choć bez jej obywatelstwa. Na jej podstawie, obcokrajowcy mają takie same prawa i możliwości jak polscy studenci, w tym także prawo do nieodpłatnej nauki oraz otrzymania stypendium. Podobnie wygląda to w przypadku studentów, którzy posiadają status uchodźcy, dostali zgodę na osiedlenie się na terenie Polski, otrzymali czasową ochronę w Polsce, mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego lub są obywatelami UE/EOG z prawem do stałego pobytu.

Jeżeli cudzoziemcy nie spełniają żadnych z tych wymogów, nie mają możliwości do podjęcia studiów dziennych, mogą za to studiować zaocznie, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi opłatami. Oczywiście dokument potwierdzający legalność pobytu jest tutaj warunkiem niezbędnym (np. wiza).

Studia w Polsce, a wymagania dla cudzoziemców

Legalizacja pobytu w Polsce to podstawa, ale nie jedyny warunek, jaki musi spełnić cudzoziemiec, by móc rozpocząć studia w naszym kraju. Oprócz tego, wymagana jest także znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem. Wielu obcokrajowców ma z tym problem, dlatego często biorą wcześniej udział w kursie przygotowawczym. Oprócz tego, konieczne będzie przedstawienie dyplomu lub świadectwa, które potwierdzą, że może on podjąć studia na wybranym kierunku. Najlepiej jeżeli będą one nostryfikowane (uznanie ważności zagranicznych dyplomów na terenie Polski).

Ważne jest też, aby obcokrajowiec chcący mieszkać i studiować w Polsce posiadał także polisę ubezpieczeniową, np. poprzez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego czy przez przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Jak wygląda rekrutacja cudzoziemców na studia w Polsce?

Uczelnie w Polsce zazwyczaj mają ograniczoną liczbę miejsc dla cudzoziemców. Rekrutacja na wybrane kierunki odbywa się na podstawie konkursu dyplomów i świadectw. Najczęściej brane są pod uwagę przedmioty z dyplomów odpowiadającym polskiej maturze, czasem przeprowadzane są także egzaminy wstępne. Często są brane także pod uwagę punkty ECTS, czyli Europejskiego Systemu Transferu Punktów, który obowiązuje na uczelniach. Dokładny proces rekrutacyjny będzie jednak zależał od danej uczelni i jej regulaminu, z którym warto jest zapoznać się wcześniej.

Jak zalegalizować pobyt w Polsce na czas studiów?

Istnieje kilka możliwości, by móc legalnie studiować w Polsce. Oprócz Karty Polaka czy wizy, można ubiegać się także o zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. W tym przypadku należy spełnić kilka formalności, niezbędnych do otrzymania potrzebnego zezwolenia. Zalicza się do tego zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia lub ich kontynuacji, dowód wpłaty czesnego, dowód posiadanego ubezpieczenia, posiadania środków finansowych do życia w Polsce i podróży, a także posiadanie zagwarantowanego miejsca zamieszkania. Pierwsze zezwolenie udzielane jest na okres 15 miesięcy lub czas trwania roku akademickiego, kolejne zezwolenia wydawane są na okres 3 lat.

Niestety formalności prawne bywają trudne dla wielu cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt. W tym wypadku wsparciem mogą być kancelarie prawne, które dopilnują, by przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, pomogą w wypełnieniu formularzy, a także wyjaśnią wszystkie wątpliwości związane z formalnościami.

brak komentarzy

zostaw komentarz