Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Murzyn na tle kamienicy

Obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek jeżeli spełnia on określone ustawą przesłanki. Obywatelstwo polskie nadaje prezydent RP, sam natomiast wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wnoszą osoby zamieszkałe na terenie Polski za pośrednictwem właściwego wojewody. Jeśli natomiast chodzi o osoby mieszkające za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula.

Kiedy cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie?

Prawo polskie przewiduje kilka sytuacji, w których możliwe jest uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego, a więc otrzymanie przez niego obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec między innymi musi przebywać nieprzerwanie na terytorium Polski, co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. A co za tym wszystkim idzie musi on wcześniej zalegalizować pobyt w Polsce. Ów cudzoziemiec musi posiadać w Polsce stabilne i regularne źródło dochodów oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego. Obcokrajowiec powinien także przebywać w Polsce nieprzerwanie od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlanie lub zezwolenie na pobyt stały rezydenta długoterminowego UE, który pozostaje przynajmniej od 3 lat w związku małżeńskim zwartym z obywatelem polskim.

Jak zdobyć obywatelstwo polskie?

Cudzoziemiec, aby ubiegać się o polskie obywatelstwo, musi zebrać wszystkie wymagane dokumenty oraz złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego lub konsulatu. Jeśli chodzi o ten ostatni konieczne może okazać się uiszczenie opłaty konsularnej. Następnie cudzoziemiec starający się o uzyskanie obywatelstwa polskiego powinien czekać na decyzję dostarczoną do organu, w którym składał on wniosek. Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, na przykład do wojewody pomorskiego jeśli cudzoziemiec mieszka w województwie pomorskim. Z kolei kiedy obcokrajowiec mieszka za granicą powinien wniosek złożyć do konsulatu. W wypadu pocztowego przesyłania wniosku wymagany jest dodatkowo urzędowo poświadczony podpis (w tym pomoże notariusz).

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego?

Konieczny będzie tu wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego oraz przetłumaczone na język polski dokumenty zagraniczne jeśli są one wydane w języku obcym (ważne jest to, że tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego). Jeśli obywatelstwo polskie chcą uzyskać dzieci w wieku 16-18 lat muszą mieć zgodę rodziców na otrzymanie obywatelstwa. W razie gdy o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców, konieczna jest zgoda drugiego.

Kto nadaje obywatelstwo polskie?

Obywatelstwo polskie nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W swojej decyzji nie jest on ograniczony żadnymi warunkami, które powinien spełnić cudzoziemiec, aby zostało mu nadane obywatelstwo polskie. Prezydent zatem może nadać obywatelstwo każdemu cudzoziemcowi niezależnie od tego jak długo przebywa on w Polsce. Warto pamiętać o tym, że procedura nadania polskiego obywatelstwa może trwać długo, ponieważ w jej przypadku nie obowiązują przepisy postępowania administracyjnego. W praktyce na rozstrzygnięcie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego przez prezydenta RP oczekuje się ponad rok.

brak komentarzy

zostaw komentarz