Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Zasady przyjazdu i pobytu w Polsce rodziny cudzoziemca mieszkającego w RP

Rodzina

Jeśli jesteś mieszkającym i pracującym w Polsce obcokrajowcem, możesz sprowadzić do siebie rodzinę. Najpierw jednak należy spełnić określone warunki oraz szereg formalności. O czym musisz wiedzieć? Wyjaśniamy.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla rodziny cudzoziemca – komu przysługuje?

Cudzoziemcy mieszkający na terenie RP mogą starać się o uzyskanie pozwolenia na przyjazd członków rodziny. Dotyczy to współmałżonka, przy czym związek małżeński musi zostać uznany przez polskie prawo, a także nieletniego dziecka. Tutaj warto zaznaczyć, że chodzi nie tylko o biologicznego potomka, ale także o adoptowanego lub przysposobionego.

Przy czym nie każdy obcokrajowiec będzie mógł o to wnioskować – najpierw sam musi spełnić określone warunki. Prawo to przysługuje cudzoziemcom, którzy posiadają: zezwolenie na pobyt stały/zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy od co najmniej dwóch lat, zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań naukowych lub Niebieską Kartę UE. Jeśli jednak jedynym dokumentem uprawniającym do pobytu w Polsce jest wiza, nie można połączyć się z rodziną na tych warunkach. Ponadto trzeba udokumentować stabilne źródło dochodu, miejsce zamieszkania oraz posiadanie ubezpieczenia medycznego.

A na jak długo wydawane jest zezwolenie? Zwykle na okres nie dłuższy niż 3 lata, przy czym udzielane jest ono jednorazowo.

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na przyjazd rodziny obcokrajowca do Polski?

Wniosek o pozwolenie na przyjazd rodziny obcokrajowca do Polski trzeba złożyć osobiście w urzędzie wojewody właściwym ze względu na miejsce pobytu. Trzeba przy tym złożyć szereg dokumentów – jeśli nie będą skompletowane, cały proces się wydłuży. Co jest potrzebne?

Cztery egzemplarze wniosku oraz 4 aktualne fotografie kolorowe. Przedstawić należy ważny dokument podróży, dokument potwierdzający zamieszkanie w Polsce (np. umowa najmu) oraz dokument weryfikujący stopień pokrewieństwa (akt małżeństwa, akt urodzenia). Trzeba też potwierdzić posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz stabilnego źródła dochodu, który pozwoli na utrzymanie siebie oraz członków rodziny. Potrzebne jest też okazanie zezwolenia na pobyt w Polsce.

Co istotne, wszystkie przedstawione wyżej dokumenty muszą być złożone w języku polskim. Jeśli są one sporządzone w języku obcym, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Ze względu, że często nastręcza to wiele problemów, najłatwiej jest zgłosić się do prawnika, który będzie nadzorować wszelkie formalności.

Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemców

Oprócz tego, można starać się również o legalizację pobytu dzieci cudzoziemców. Jest to możliwe w sytuacji, gdy której dziecko urodziło się w czasie ważności zezwolenia na pobyt czasowy rodzica lub gdy rodzic posiadał prawo bezterminowego pobytu w Polsce.

Ponadto dzieciom może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli urodziły się, gdy rodzic przebywał w Polsce na podstawie wizy. Tak jak w poprzednio omawianych przypadkach, obcokrajowiec powinien posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz regularne źródło dochodu, aby móc zalegalizować pobyt swojego dziecka na terenie RP.

brak komentarzy

zostaw komentarz