Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Legalizacja pobytu w Polsce obywateli z UE

widok Warszawy z góry

W jaki sposób zalegalizować pobyt obywatela Unii Europejskiej w Polsce? Jakie trzeba będzie złożyć dokumenty?

Kogo dotyczy legalizacja pobytu?

Legalizacja czyli zarejestrowanie pobytu w Polsce obejmuje kilka grup. Taka sama procedura przeprowadzana jest w przypadku obywateli Unii Europejskiej, jak i obywateli państw nienależących do niej, ale za to należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeszcze inną grupą, wobec której przeprowadza się postępowanie na tych samych zasadach, są obywatele państw niebędących stroną umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogący korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów, jakie te państwa zawarły z Unią Europejską, a jednocześnie należący do rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty są potrzebne, by zalegalizować pobyt obywatela UE w Polsce?

Żeby zalegalizować pobyt obywatela Unii Europejskiej w Polsce, przede wszystkim trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Oprócz tego potrzebna będzie kserokopia ważnego dokumentu podróży albo innego dokumentu, który potwierdzi tożsamość i obywatelstwo starającego się o legalizację. Niezbędna będzie również kserokopia dokumentu, który potwierdzi objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym albo uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Trzeba także przedłożyć kserokopię dokumentu, który potwierdzi posiadanie środków finansowych wystarczających do utrzymania siebie i członków rodziny bez konieczności korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Dokumentem takim może być na przykład karta kredytowa, zaświadczenie o wysokości pobieranego wynagrodzenia, decyzja o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego czy zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku albo innej finansowej instytucji. To ostatnie powinno być potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika i być wystawione nie później niż miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu.

Jakie dokumenty są potrzebne w zależności od celu pobytu?

Różne dokumenty należy też dołączyć w zależności od celu pobytu cudzoziemca w Polsce. Jeśli powodem tym są studia albo szkolenie zawodowe, należy przedłożyć zaświadczenie z wyższej uczelni o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie. Jeżeli powodem pobytu jest wykonywanie pracy, należy przedstawić pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu przez niego pracy, wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia.

Jeśli cudzoziemiec chce zalegalizować pobyt w związku z pracą na własny rachunek na terytorium Polski, powinien przedłożyć pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo też inny dokument, który potwierdzi, że pracuje on na własny rachunek na terenie tego kraju.

Wreszcie, jeśli pobyt związany jest z faktem poślubienia polskiego obywatela, należy złożyć kserokopię aktualnego aktu małżeństwa, wydanego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, które potwierdzi zawarcie związku małżeńskiego.

O legalizację pobytu mogą starać się też członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej. Muszą oni przedłożyć dokumenty potwierdzające istnienie więzi rodzinnych, a w przypadku dzieci również pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE.

brak komentarzy

zostaw komentarz