Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak wygląda legalizacja pobytu w Polsce obywateli spoza Unii Europejskiej?

Kobieta-Azjatka

Od 2014 roku nieustannie rośnie liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt w Polsce. Wielu z nich pochodzi z państw spoza Unii Europejskiej. Statystyki pokazują, że coraz częściej przybywają do nas Hindusi, Wietnamczycy oraz Chińczycy. Przeczytaj co musi zrobić cudzoziemiec spoza UE, by zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce jest bardzo skomplikowana. Obywatele krajów trzecich, którzy pozostają w naszym państwie poniżej 3 miesięcy są zobowiązani do posiadania wizy lub innego dokumentu wskazanego przez prawo. Jeśli obcokrajowiec w Polsce chce zostać dłużej musi wnioskować o pozwolenie na pobyt stały lub czasowy. Sprawa wygląda zupełnie inaczej kiedy cudzoziemiec ma polskie pochodzenie. Obcokrajowcy spoza UE, którzy chcą zalegalizować pobyt w naszym kraju muszą zdecydować się na jedną z opcji: zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub stały oraz na pobyt jako rezydent.

Pobyt w Polsce cudzoziemca spoza UE do 3 miesięcy

Cudzoziemiec w Polsce może przebywać legalnie przez okres 3 miesięcy. Data ta liczy się od momentu przekroczenia granicy, a obcokrajowiec nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków. Cudzoziemiec spoza UE musi jednak posiadać aktualny paszport i posługiwać się ważną wizą. Mieszkaniec krajów nie należących do UE nie może przebywać w Polsce dłużej niż przez okres wskazany w wizie chyba, że zależy mu na karcie stałego pobytu. Obcokrajowiec bez tego dokumentu nie może mieszkać w naszym kraju dłużej niż 3 miesiące, ale okres ten może być nawet krótszy (w zależności od czasu jaki jest wyszczególniony na wizie).

Co musi zrobić cudzoziemiec spoza UE, by zalegalizować pobyt w Polsce na dłużej?

Aby cudzoziemiec spoza UE mógł przebywać na terenie naszego kraju dłużej niż 3 miesiące musi uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Oczywiście nie bez znaczenia będzie tu samo pozwolenie na pracę w Polsce, a co za tym idzie pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia obcokrajowcowi konkretnych prac. Oprócz tego cudzoziemiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, ale tylko taką, która przyczynia się do zwiększenia miejsc pracy w naszym kraju lub do poprawy jego gospodarki. Dodatkowo cudzoziemiec musi być małżonkiem polskiego obywatela lub jego małoletnim dzieckiem. Ważną kwestią, która pomoże cudzoziemcowi spoza UE dłużej przebywać w naszym kraju jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, którego udzieli państwo członkowskie UE. Również zamiar podjęcia studiów przemawia za legalizacją pobytu w naszym kraju na dłuższy czas. Dotyczy to także naukowców, którzy przebywają w Polsce w celu prowadzenia badań.

Cudzoziemiec spoza UE a stały pobyt w Polsce

Aby obcokrajowiec mógł legalnie przebywać w Polsce na stałe musi mieć zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego. Oba te zezwolenia są wydawane na czas nieoznaczony z tym, że zezwolenie na osiedlenie się wygasa z chwilą otrzymania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Obywatelstwo polskie nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jest ograniczony żadnymi warunkami, które musiałby spełnić cudzoziemiec, aby zostało mu ono nadane. W innym wypadku cudzoziemiec musi przebywać nieprzerwanie na terytorium Polski czyli co najmniej od 3 lat, mieć zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego, pozostawać w związku małżeńskim (3 lata) z obywatelem lub obywatelką Polski, być małoletnim dzieckiem, którego jedno z rodziców jest obywatelem Polski.

brak komentarzy

zostaw komentarz