Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Małżeństwo z Polakiem – imigracja, karta stałego pobytu, pozwolenie na pracę…

Para biorąca ślub

Jednym z powodów dla których cudzoziemcy decydują się na zamieszkanie w Polsce jest związek w obywatelem RP. Jest to także jeden z powodów, istotny przy udzielaniu zezwolenia na pobyt, w tym także pobyt stały. Jak wygląda to od strony prawnej? Co powinien wiedzieć obcokrajowiec chcący zawrzeć związek małżeński w Polakiem i jakie będą tego konsekwencje?

Prawo a małżeństwo cudzoziemca z obywatelem Polski

Aby cudzoziemiec mógł przebywać na terenie kraju, musi zalegalizować pobyt w Polsce. Najczęściej jest to pozwolenie na pobyt czasowy, jednak w momencie zawarcia małżeństwa z obywatelem Polski, może się on ubiegać o pozwolenie na pobyt stały. Mówi o tym dokładnie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Oczywiście, aby otrzymać te zezwolenia należy spełniać określone wymogi prawne, w tym czas pobytu w Polsce. Małżeństwo jest jednym z okoliczności uzasadniających ubiegania się o takie zezwolenie, ale nie jedynym branym pod uwagę.

Małżeństwo z Polakiem a legalizacja pobytu

Chcąc zawrzeć związek małżeński z Polakiem, wymagane jest, by w pierwszej kolejności, cudzoziemiec przebywał legalnie na terenie RP. W tym wypadku musi on posiadać zezwolenie na pobyt czasowy i przy składaniu wniosku konieczne trzeba określić powód, dla którego chce się zamieszkać w kraju, w tym przypadku – małżeństwo. Jeżeli czas legalnego pobytu upływa przed planowanym ślubem, wówczas należy z odpowiednim wyprzedzeniem ponownie złożyć dokumenty z uzasadnieniem, a wówczas otrzymuje się stempel do dokumentów pobytowych, uprawniający do legalnego przebywania aż do momentu otrzymania zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt czasowy przyznawany jest maksymalnie na okres do 3 lat. Po tym czasie należy ubiegać się ponownie o kartę pobytu czasowego lub starać się o zezwolenie na pobyt stały.

Zezwolenie na pobyt stały – komu przysługuje?

Zezwolenie na pobyt stały to zupełnie inny dokument, który przysługuje cudzoziemcowi spełniającemu określone wymogi. Według artykułu 195 ustawy o cudzoziemcach, o zezwolenie na pobyt stały mogą ubiegać się:

  • Małżonkowie Polskiego obywatela
  • Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie statusu uchodźcy
  • Cudzoziemcy na podstawie udzielonego azylu
  • Ofiary handlu ludźmi
  • Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany
  • Cudzoziemcy posiadający polskie pochodzenie
  • Małoletnie dziecko polskiego obywatela, a także małoletniego dziecka cudzoziemca

Oczywiście, aby małżonek obywatela polskiego mógł ubiegać się o kartę pobytu stałego, musi on spełniać określone wytyczne. To znaczy, że musi przebywać w związku małżeńskim z obywatelem polskim i dokumentem uznawanym przez Polskie prawo, a także przebywać na terenie naszego kraju przez co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku. Co więcej w tym czasie przez co najmniej 2 lata przebywał on na terenie Polski nieprzerwanie.

Karta pobytu stałego przyznawana jest na okres nieoznaczony, to znaczy że nie ma ona terminu końcowego ważności. Wszystkie informacje można przeczytać w wyżej wymienionej ustawie, konkretnie w art. 195 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach.

Aby ubiegać się o pobyt stały, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów razem z wypełnionym w wnioskiem, w tym: cztery aktualne fotografie i kserokopię dokumentu podróży (paszportu). Dodatkowo należy dołączyć odpis aktu małżeństwa, kopię dowodu osobistego małżonka oraz dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terenie Polski lub te uzasadniające przyczyny przerw w tym pobycie. Należy złożyć wszystko w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu.

Pozwolenie na pracę w Polsce, a małżeństwo z obywatelem Polski

Zawarcie uznanego przez Rzeczpospolitą związku małżeńskiego z obywatelem lub obywatelką Polski pozwala na uzyskanie wolnego dostępu do polskiego rynku pracy. Dotyczy to każdego obywatela obcego państwa, który zechce mieszkać i pracować na terenie naszego kraju, zarówno stale, jak i czasowo. Nie wymagane jest, aby cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę.

Szczegółowe informacje na temat dostępu do rynku pracy można znaleźć w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uwzględnia ona między innymi dostęp do pracy dla cudzoziemców i okoliczności w jakich mogą oni tę pracę podjąć.

Małżeństwo z Polakiem a obywatelstwo Polskie

Zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim nie wiąże się z automatycznym nabyciem tego obywatelstwa przez cudzoziemca. Jest jednak przesłanką do ubiegania się o nie, ale pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim należy przebywać nieprzerwanie na terenie RP przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego, a także pozostawać w związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata. Na tej podstawie cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie poprzez uznanie. Konieczne będzie jednak udowodnienie znajomości języka polskiego poprzez zdobycie odpowiedniego certyfikatu.

Podstawa prawna zawarta jest w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r o obywatelstwie polskim. Z kolei jeżeli chodzi o wzór wniosku, informacje o tym zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku.

brak komentarzy

zostaw komentarz