Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Co musi wiedzieć obcokrajowiec, zanim kupi nieruchomość w Polsce?

stara kamienica

Co musi zrobić cudzoziemiec, zamierzający kupić nieruchomość w Polsce? Jak uzasadnić złożony wniosek o zezwolenie na zakup? Którzy cudzoziemcy są zwolnienie z tego obowiązku?

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne?

Cudzoziemiec chcący nabyć w Polsce nieruchomość, musi zazwyczaj uzyskać specjalne zezwolenie wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bez niego transakcja jest nieważna. Jednak nie dotyczy to bezwzględnie wszystkich przypadków. Kiedy więc obcokrajowiec może w Polsce nabyć nieruchomość bez zezwolenia?

Od 1 maja 2016 roku zezwolenia nie potrzebują obywatele ani przedsiębiorcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Obowiązek taki nie spoczywa też na obcokrajowcach nabywających samodzielne lokale mieszkalne. Samodzielny lokal mieszkalny to taki, który składa się z pokoi mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych (takich jak łazienka i kuchnia) i zapewnia odpowiednie warunki mieszkaniowe.

Ten wyjątek obejmuje także pomieszczenia użytkowe o przeznaczeniu garażowym albo udział w takim lokalu, jeśli jest on związany z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości albo samodzielnego lokalu mieszkalnego.

O zezwolenie nie muszą się starać również obcokrajowcy zamieszkujący w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Okres ten ulega skróceniu do 2 lat, jeżeli obcokrajowiec jest małżonkiem polskiego obywatela.

Również spadkobiercy nie muszą starać się o zezwolenie, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Po pierwsze, nieruchomość musi zostać odziedziczona na podstawie przepisów ustawy, a nie wyłącznie w oparciu o testament spadkowy. Po drugie, zbywca nieruchomości musi być jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem przez okres co najmniej 5 lat przed sprzedażą.

Jak otrzymać zezwolenie na zakup nieruchomości?

Zezwolenie na zakup nieruchomości jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydawane na podstawie złożonego wniosku. Trzeba zadeklarować, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa ani porządku publicznego, a ponadto nie ma też ograniczeń wynikających z polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.

By otrzymać zezwolenie, trzeba udowodnić swoje więzi z Polską. O jakie więzi chodzi? Przede wszystkim o polską narodowość lub pochodzenie, ale liczy się też sytuacja, w której wnioskodawca ma żonę lub męża, będących polskimi obywatelami.

Więzi z Polską mają też osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE. Podobnie mogą wykazać je członkowie zarządu kontrolowanej spółki handlowej oraz osoby prowadzące zgodnie z przepisami prawa polskiego działalność gospodarczą lub rolniczą. Jeśli obcokrajowiec jest przedsiębiorcą, powinien dodatkowo wykazać, że nabycie nieruchomości wiąże się z realnymi potrzebami wynikającymi z charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub rolniczej. Trzeba też pamiętać, że powierzchnia nabytych przez obcokrajowca na potrzeby życiowe nieruchomości nie może przekraczać 0,5 ha.

brak komentarzy

zostaw komentarz