Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Skrócenie deportacji, szybszy powrót pracownika z Ukrainy, Białorusi do pracodawcy z Polski

Składanie podpisu

Deportacja może spotkać każdego, a jej powody mogą być czasem błahe. Zazwyczaj dotyczy to cudzoziemców, którzy przebywają na terenie naszego kraju nielegalnie, pracują tu nielegalnie lub stanowią zagrożenie dla państwa. A czy można skrócić deportację? Jak cofnąć zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski będąc obywatelem Ukrainy, Białorusi lub innego państwa?

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Obcokrajowcy mają obowiązek opuszczenia Polski w kilku przypadkach: przed upływem okresu pobytu, jeśli przebywają na podstawie wizy Schengen ub wizy krajowej i przed końcem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy. Zobowiązani do opuszczenia kraju są również osoby, co do których podjęto decyzję odmowną odnośnie przedłużenia wizy Schengen lub krajowej, odmówiono zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE, cofnięto zezwolenie. To samo jest w przypadku cudzoziemców, którym odmówiono statusu uchodźcy, umorzono postępowanie lub podjęto decyzję o pozbawieniu statutu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, mają obowiązek opuścić Polskę przed upływem terminu warunkowanego umową międzynarodową między Polską a krajem pochodzenia obcokrajowca.

Zobowiązanie do powrotu – komu zostanie wydane?

Zobowiązani do powrotu zostaną cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce bez ważnej wizy lub innych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce; którzy nie opuścili Polski po dopuszczalnym okresie pobytu; którzy wykonują pracę bez wymaganego zezwolenia; którzy podjęli działalność gospodarczą niezgodnie z prawem; którzy nie mają pieniędzy na pokrycie kosztów pobytu w Polsce i podroży powrotnej; którzy widnieją w Systemie Informacyjnym Schengen odnośnie odmowy wjazdu; którzy próbowali przekroczyć granicę nielegalnie; którzy są skazani prawomocnym wyrokiem w Polsce na karę pozbawienia wolności itd. Otrzymując na piśmie decyzję zobowiązującą do powrotu, można oczywiście skorzystać z prawa do odwołania.

Kiedy zobowiązanie do powrotu nie zostanie wydane?

Zobowiązanie do powrotu może nie zostać wydane w kilku przypadkach. Wśród nich wymienia się np. korzystanie z ochrony uzupełniającej lub posiadanie statusu uchodźcy, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt na podstawie zaświadczenia, że cudzoziemiec mógł paść ofiarą handlu ludźmi. Zobowiązani do powrotu nie będą również cudzoziemcy, którzy są małżonkami obywateli polskich lub cudzoziemców mających zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE.

Zakaz ponownego wjazdu do Polski – na jaki czas?

Brak respektowania postanowień co do zobowiązania do powrotu do kraju ojczystego może poskutkować zakazem ponownego wjazdu do Polski na określony czas.

Zakaz wjazdu na teren Polski na okres od 6 miesięcy do 3 lat otrzymają cudzoziemcy, którzy przebywają lub przebywali bez ważnej wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt w Polsce; nie opuścili Polski w określonym terminie; nie mają środków finansowych na utrzymanie się w Polsce; cel warunki pobytu są niezgodne z deklarowanymi, odmówiono im nadania statusu uchodźcy itd.

Zakaz wjazdu na okres od 1 roku do 3 lat otrzymają cudzoziemcy, którzy wykonują lub wykonywali pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę, ez oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub gdy zostali ukarani karą grzywny za nielegalną pracę, bądź prowadzili działalność gospodarczą niezgodnie z polskim prawem.

Zakaz wjazdu na okres od 3 do 5 lat dostaną cudzoziemcy wpisani do Systemu Informacyjnego Schengen, zostali skazani prawomocnym wyrokiem w Polsce na karę pozbawienia wolności, ich pobyt będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.

Zakaz wjazdu na 5 lat otrzymają obcokrajowcy, którzy nie mogą przebywać w Polsce ze względu na obronność lub bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego.

Jak cofnąć zakaz wjazdu do Polski?

Wydanie zakazu wjazdu można cofnąć na wniosek cudzoziemca, jednak muszą zostać spełnione ku temu odpowiednie warunki. Obcokrajowiec musi udowodnić, że wykonał nałożone na niego obowiązki, np. wyjechał na czas, jego ponowny przyjazd ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności lub została mu przyznana pomoc w dobrowolnym powrocie. Skrócenie deportacji może odbyć się po ustaleniu pełnomocnika na terytorium Polski, który w imieniu cudzoziemca wystąpi ze stosownym wnioskiem o cofnięcie zakazu, wniesie opłaty skarbowe i odbierze oraz przekaże decyzję klientowi.

brak komentarzy

zostaw komentarz