Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a obowiązki pracodawcy

pozwolenie na pracę w Polsce

Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce staje się coraz popularniejszą forma uzupełnienia luk na rynku pracy w naszym kraju. Jedną z prostszych form na legalne działanie w tym zakresie jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Warto jednak wiedzieć, że taka forma zatrudniania nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Jakich?

Na czym polega oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nazywane jest procedurą uproszczoną, ponieważ wymaga jedynie od pracodawcy złożenia do Powiatowego Urzędu Pracy adekwatnego dla miejsca jego siedziby wniosku o możliwość zatrudniania pracownika z: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, a także wymaganych prawnie załączników. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (wzór) znaleźć można na naszej stronie. Gdy wpisane zostanie ono do ewidencji, obcokrajowiec może być legalne zatrudniony.

Jakie obowiązki ma pracodawca składający oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi?

Warto podkreślić, że prawo nakłada szereg obowiązków na pracodawcę, który daje na terenie Polski pracę cudzoziemcom. Przede wszystkim jest to pisemne powiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy, w którym dokonano wpisu do ewidencji o podjęciu lub niepodjęciu zatrudnienia przez cudzoziemca w określonym terminie. Zgodnie z prawem ma on na to 7 dni (wcześniej, do 29 stycznia 2022 roku, informacja o rozpoczęciu pracy powinna wpłynąć do urzędu w tym samym dniu, w którym się rozpoczęła; więcej o zmianach związanych z oświadczeniem o powierzeniu pracy znaleźć można tutaj: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2022 – zmiany w przepisach). Ustawa nakłada także na pracodawcę konieczność zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, która będzie spisana w jednym ze znanych i rozumianych przez niego języków. Wymagana jest jej zgodność z warunkami zatrudniania opisanymi w oświadczeniu (stanowisko, wymiar pracy, czas zatrudnienia, wynagrodzenie). Ponadto obowiązkowe jest przestrzeganie w stosunku do zatrudnianego cudzoziemca wszelkich regulacji działających na polskim rynku pracy, w tym m.in. wypłacania mu co najmniej minimalnego nagrodzenia za wykonywaną pracę, aktualnie jest to stawka 19,70 zł brutto za każda przepracowaną godzinę, lub wpis do ubezpieczeń społecznych, gdy wymaga tego forma zatrudnienia.

Pozostałe zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku cywilnoprawnego nakłada na pracodawcę także szereg innych obowiązków. Przed zatrudnieniem cudzoziemca konieczne jest sprawdzenie dokumentów pobytowych (mogą być to: wiza Schengen lub krajowa, zezwolenie pobytowe – na pobyt czasowy, na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także karta pobytu) danej osoby, ich ważności. Dodatkowo konieczne jest wykonanie ich kopii oraz przechowywanie ich przez cały okres świadczenia pracy przez cudzoziemca. Pozwoli to pracodawcy na uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności za zatrudnienie osób nielegalnie przebywających na terenie Rzeczypospolitej.

Niezgodzone z prawem powierzenie pracy cudzoziemcowi obwarowane jest kara grzywy, podobnie jak uporczywe powierzanie pracy cudzoziemcowi, który przebywa nielegalnie w Polsce, gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą. Za przestępstwa związane z zatrudnianiem obcokrajowców nielegalnie zamieszkujących Polskę uważa się: zatrudnianie wielu cudzoziemców, uporczywe powierzanie im pracy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zatrudnianie małoletniego lub osoby pokrzywdzonej przestępstwem handlu ludźmi, a także powierzanie pracy w warunkach szczególnego wykorzystania. Grozą za nie wysokie grzywny lub kary pozbawienia wolności.

brak komentarzy

zostaw komentarz