Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Studenci-obcokrajowcy, a prawo do pracy

spotkanie biznesowe

Czy studiujący w Polsce zagraniczni obywatele muszą starać się o uzyskanie zezwolenia na pracę, aby móc podjąć zatrudnienie na terenie tego kraju?

Którzy studenci-obcokrajowcy nie muszą mieć zezwolenia na pracę?

Czy pochodzący z zagranicy studenci muszą wystarać się o pozwolenie na pracę, aby móc w Polsce podjąć zatrudnienie zgodnie z prawem? Otóż nie. Prawo wyraźnie wskazuje, w jakich przypadkach nie ma takiej konieczności. Otóż student-cudzoziemiec nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli przebywa na terenie Polski w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich. W takich przypadkach podstawę ich pobytu w Polsce stanowi wydana właśnie w celu podjęcia lub kontynuacji studiów karta pobytu.

Zezwolenie na pracę nie jest też wymagane, jeżeli cudzoziemcy podejmują studia na terytorium innego państwa będącego krajem członkowskim Unii europejskiej, jednocześnie zamierzając owe studia kontynuować lub uzupełnić w Polsce. Zezwolenia na pracę nie wymaga się też od obcokrajowców studiujących w Polsce stacjonarnie na podstawie wizy.

Bez spełnienia dodatkowych warunków mogą też pracować ci, którzy robią to w ramach odbywania zawodowych staży, do których zostali skierowani przez organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów. Oraz studenci, wykonujący pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów w sytuacji, gdy właściwy organ zatrudnienia potwierdzi potrzebę powierzenia cudzoziemcowi wykonywania danej pracy.

Kolejnym przypadkiem, dla którego nie jest wymagane pozwolenie na pracę, są studenci szkół wyższych skierowani do odbycia praktyk zawodowych w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w roku kalendarzowym. I wreszcie pozwoleń takich nie potrzebują ci studenci szkół wyższych oraz uczniowie szkół zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, którzy pracę wykonują w ramach praktyk zawodowych przewidzianych w regulaminie studiów lub programie nauczania. W takim wypadku muszą jednak mieć na taką praktykę skierowanie ze szkoły wyższej lub zawodowej.

Którzy studenci-obcokrajowcy muszą mieć zezwolenie na pracę?

Jak widać, powyżej wymienione przypadki mają ze sobą coś wspólnego – chodzi w nich o studia stacjonarne. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym podaje nam definicję tego terminu. Otóż jest to forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych, które wymagają bezpośredniego udziału studentów i nauczycieli akademickich. Inaczej mówiąc są to dawne studia dzienne, co wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy w swoim komunikacie z 16 kwietnia 2018 roku.

To oznacza, że nie wszyscy studenci, którzy chcę podjąć pracę, są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Nie dotyczy to mianowicie cudzoziemców, będących studentami studiów niestacjonarnych. Ta kategoria obejmuje między innymi studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne. Oni muszą uzyskać pozwolenie na podjęcie pracy.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę można uzyska drogą listowną, elektroniczną lub podczas wizyty w urzędzie. Najprawdopodobniej będzie trzeba się postarać o zezwolenie typu A. Jest ono wydawane dla cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział czy inna forma zorganizowanej działalności również znajdują się na terytorium Polski.

brak komentarzy

zostaw komentarz