Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Pomoc społeczna dla cudzoziemców – na jakie świadczenia w Polsce mogą liczyć obcokrajowcy?

pomoc społeczna dla cudzoziemców

Świadczenia uzyskiwane z ramienia pomocy społecznej przysługują nie tylko polskim obywatelom. Również przedstawiciele obcych państw, przebywający na terenie Polski, mogą ubiegać się o zarówno o zasiłki rodzinne jak i wychowawcze. Jakie świadczenia przysługują obcokrajowcom?

Którzy cudzoziemcy są uprawnieni do korzystania z pomocy społecznej?

Pod pojęciem cudzoziemiec należy rozumieć każdą osobę, która nie posiada polskiego obywatelstwa. Przebywający na terenie RP obywatele obcych państw posiadają prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jednak muszą zostać spełnione określone przesłanki uprawniające do nabycia takiego wsparcia. Przepisy ustawy o pomocy społecznej określają katalog obcokrajowców, którzy mają prawo do świadczeń z pomocy społecznej, pod warunkiem że umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Na wsparcie państwa mogą liczyć cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania oraz pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli otrzymali kartę stałego pobytu w Polsce. Do świadczeń z pomocy społecznej mają również prawo obywatele obcych państw, którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Uprawnienia przysługują też obcokrajowcom, wobec których zostało wydane zezwolenie na pobyt czasowy. Jeżeli wnioskujący o wsparcie z ramienia pomocy społecznej cudzoziemiec ma, w myśl przepisów ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, status uchodźcy również nabywa prawa do tego rodzaju świadczeń. W przypadku wątpliwości dotyczących podstaw do ubiegania się o wsparcie państwa w ramach pomocy społecznej warto skontaktować się kancelarią prawną, która specjalizuje się w przedmiocie spraw związanych z pobytem obcokrajowców w Polsce.

Jakie świadczenia przysługują w Polsce cudzoziemcom?

Zarówno obywatele polscy jaki i cudzoziemcy korzystają z pomocy społecznej na równych zasadach. Państwo pomaga osobom, rodzinom w trudnej sytuacji życiowo-materialnej min. z uwagi na niskie dochody lub niepełnosprawność.

Cudzoziemcom, uprawnionym do świadczeń społecznych w pełnej formie, przysługuje zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia opiekuńcze w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Osoby, wobec których przyznano prawo do zasiłku rodzinnego mogą ubiegać się min. o dodatek z tytułu urodzenia dziecka, czy wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Ograniczenia w prawach do korzystania z pomocy społecznej

Pomoc społeczna dla cudzoziemców uzależniona jest od przebywania na terytorium RP, legalizacji pobytu w Polsce lub szczególnej ochrony prawnej. Ograniczone prawo do korzystania z tej formy wsparcia mają obywatele obcych państw, którzy otrzymali zgodę na pobyt tolerowany i na pobyt z uwagi na względy humanitarne. Katalog uprawnień jest tutaj zamknięty, ponieważ mogą korzystać jedynie z pomocy w postaci interwencji kryzysowej, zasiłku celowego, schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży.

Cudzoziemcom, którzy otrzymali ochronę czasową, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, wizę pobytową udzieloną w celu przyjazdu ze względu na interes państwa lub ze względów humanitarnych nie przysługuje prawo do świadczeń w ramach pomocy społecznej.

brak komentarzy

zostaw komentarz