Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Kto może uzyskać kartę stałego pobytu?

skórza torba

Wielu cudzoziemców marzy o posiadaniu karty stałego pobytu, która umożliwia stały pobyt i dostęp do wielu przywilejów w danym kraju. Jednak nie każdy jest do tego uprawniony — istnieje szereg kryteriów i warunków, które muszą być spełnione. Dobrze jeżeli przeanalizujemy, kto może uzyskać kartę stałego pobytu i jakie są główne kroki w tym procesie.

Osoby polskiego pochodzenia chcące się osiedlić na terenie RP

Aby ubiegać się o to zezwolenie, takie osoby muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich polskie pochodzenie — na przykład akty urodzenia lub małżeństwa ich rodziców czy dziadków, dokumenty potwierdzające polską narodowość w przeszłości, lub inne dokumenty stwierdzające ich związki z Polską. Mogą też być potrzebne dodatkowe dokumenty, takie jak dowód legalnego pobytu na terenie Polski, umowa o pracę, umowa najmu, czy dowody integracji z polskim społeczeństwem.

Karta stałego pobytu dla cudzoziemca będącego w związku z obywatelem Polski

Cudzoziemcy będący małżonkiem obywatela Polski lub będący w związku partnerskim uznawanym na terenie Polski mają prawo ubiegać się o Kartę Stałego Pobytu. Ważne jest, aby cudzoziemiec był w stanie dostarczyć odpowiednie dowody na istnienie takiego związku, takie jak akt małżeństwa, dowody wspólnego zamieszkania, a w przypadku związków partnerskich — dokumenty z kraju pochodzenia potwierdzające legalność i ważność takiego związku. Dodatkowo należy wykazać, że mieszkało się legalnie i nieprzerwanie w Polsce przez co najmniej 3 lata, w tym ostatni rok na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy. Wszystko to musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, czyli umową najmu, rachunkami za media, dokumentami zezwalającymi na pobyt i pracę.

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce od 5 lat, a karta stałego pobytu

Ta kategoria obejmuje osoby, które legalnie przebywały i mieszkały w Polsce przez ostatnie 5 lat. Muszą one posiadać dowód legalnego pobytu, takie jak zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, kartę pobytu, decyzję o uznaniu za uchodźcę lub decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej. Czas ten musi być nieprzerwany, co oznacza, że nie mogą mieć długich okresów pobytu poza Polską.

Zamieszkanie w Polsce na podstawie pobytu tolerowanego

Cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce przez co najmniej 10 lat na podstawie zezwolenia na pobyt tolerowany, również mają prawo ubiegać się o Kartę Stałego Pobytu. Pobyt tolerowany jest specjalnym rodzajem zezwolenia, który jest udzielany cudzoziemcom, którzy nie mogą opuścić Polski z powodów prawnych. Do ubiegania się o Kartę Stałego Pobytu na tej podstawie, wymagane może być przedstawienie dokumentów potwierdzających ciągłość pobytu w Polsce przez ten okres, jak również dowodów na legalność pobytu, czyli dokumenty zezwolenia na pobyt tolerowany.

Karta stałego pobytu dla osób o statusie azylanta

Osoby, które otrzymały w Polsce status azylanta, mają prawo ubiegać się o Kartę Stałego Pobytu. Azyl jest przyznawany osobom, które z powodu uzasadnionego strachu przed prześladowaniami w swoim kraju pochodzenia nie mogą lub nie chcą skorzystać z ochrony tego kraju. Aby ubiegać się o Kartę Stałego Pobytu jako azylant, osoba ta musi dostarczyć dokumenty potwierdzające przyznanie azylu przez polskie władze. Dodatkowo mogą być wymagane dowody na legalny pobyt w Polsce, włącznie z dokumentacją taką jak umowy najmu, dokumenty związane z zatrudnieniem, czy zaświadczenia o opłacaniu podatków.

Karta pobytu stałego dla ofiar handlu ludźmi

Ofiary handlu ludźmi, które zostały formalnie zidentyfikowane przez polskie władze i które aktywnie współpracowały z organami ścigania w zwalczaniu tego przestępstwa, mogą ubiegać się o Kartę Stałego Pobytu. Proces ten może wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających ich status ofiary handlu ludźmi, a także dowodów na to, że pomagali w ściganiu sprawców. W niektórych przypadkach mogą być zobowiązani do udziału w postępowaniu sądowym.

Karta stałego pobytu dla niepełnoletnich cudzoziemców

Dotyczy to dwóch grup — dzieci, które nie ukończyły 16 lat i tych, które mają ukończone lat 18, ale nie osiągnęły wieku 21 lat. Wymaga się tutaj, by przynajmniej jedno z rodziców posiadało kartę stałego pobytu, jak również mogą być wymagane inne dokumenty, w tym akt urodzenia, czy potwierdzenie legalnego pobytu dziecka na terenie Polski.

Ubieganie się o Kartę Stałego Pobytu w Polsce jest procesem, który obejmuje różne grupy cudzoziemców, od osób posiadających polskie pochodzenie, przez uchodźców, aż do osób przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt tolerowany. W każdym przypadku proces ten może być skomplikowany i wymagać precyzyjnej dokumentacji, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie imigracyjnym, aby zapewnić dokładność i skuteczność wniosku.

brak komentarzy

zostaw komentarz