Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Karta pobytu dla Ukraińca we Wrocławiu, jak załatwić, co trzeba wiedzieć?

Notowanie w zeszycie

Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Wśród nich jest między innymi karta pobytu, o którą najczęściej starają się przyjeżdżający do nas Ukraińcy. Czym jest ten dokument, kto może go uzyskać i jak się o niego starać?

Karta pobytu – co to jest?

Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość obcokrajowca podczas jego pobytu w Polsce. Dzięki niemu cudzoziemiec może swobodnie przekraczać granicę, nie musi starać się o wizę. Wystarczy dokument podróży i wspomniana karta pobytu. Ponadto uprawnia ona do podróżowania w obrębie krajów należących do strefy Schengen. Dotyczy to wyjazdów, które nie przekraczają 90 dni w ciągu okresu 180-dniowego. Aby cudzoziemiec mógł podróżować bez problemów, oprócz karty pobytu powinien mieć również ważny dokument podróży i środki pozwalające na utrzymanie się za granicą. Należy też uzasadnić cel i warunki pobytu, a przy tym podróżujący nie może stanowić zagrożenia m.in. dla porządku publicznego czy bezpieczeństwa wewnętrznego.

Karta pobytu – kto może ją uzyskać?

Dokument pobytowy mogą uzyskać cudzoziemcy, którzy wcześniej otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub osoby ze statusem uchodźcy lub z udzieloną ochroną uzupełniającą. Co ważne, karta pobytu nie jest dokumentem bezterminowym. Jej ważność uzależniona jest od podstawy wydania. Przykładowo, jeśli o dokument starały się osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, wtedy karta pobytu ważna jest przez 10 lat. Jeśli natomiast uzyskali ją rezydenci długoterminowi, wówczas otrzymali ją na 5 lat. Na 2 lata dokument otrzymają osoby, których pobyt uwarunkowany jest przyczynami humanitarnymi. Karta pobytu tymczasowego przeznaczona jest dla osób mających zezwolenie na pobyt czasowy i jest ona ważna tyle, co podstawowy dokument.

Wnioskować o kartę pobytu mogą Ukraińcy podejmujący pracę na terenie Polski na podstawie umowy długookresowej, specjaliści podejmujący pracę, która wymaga wysokich kwalifikacji, studenci studiów stacjonarnych czy podejmujący naukę języka polskiego w Polsce. Ponadto o dokument starać się mogą osoby, których mąż/żona są obywatelami polskimi, cudzoziemcy prowadzący własny biznes w Polsce lub małżonkowie obywateli innych krajów niż Polska, jednak zamieszkałych na stałe w naszym kraju.

Karta pobytu a dokumenty

Cudzoziemcy, chcący uzyskać kartę pobytu, muszą przygotować niezbędne do tego procesu dokumenty. Wśród nich jest uzupełniony wniosek o kartę pobytu, kserokopia ważnego dokumentu podróży, dwa kolorowe zdjęcia oraz np. umowę najmu mieszkania, potwierdzenie prawa własności do nieruchomości w Polsce, potwierdzenie zameldowania na terytorium Polski itp. Wraz z tymi dokumentami, złożyć należy dokumenty potwierdzające prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub czasowy. Konieczne jest także dokonanie opłaty skarbowej. Pobierane są także odciski linii papilarnych od cudzoziemców powyżej 6. roku życia. Wnioskować o kartę pobytu należy w urzędach wojewódzkich we właściwych wydziałach ds. cudzoziemców.

Dla wielu Ukraińców, jak i innych cudzoziemców, wnioskowanie o kartę pobytu może być skomplikowane, szczególnie jeśli nie zna się dobrze języka i ma się trudności ze zrozumieniem zawiłości prawnych. Z pomocą we Wrocławiu przychodzą kancelarie prawne specjalizujące się w prawach cudzoziemców. Wydanie karty pobytu następuje najczęściej w ciągu 30 dni od momentu uzyskania decyzji o jej przyznaniu. Status sprawy można sprawdzać w Internecie.

Wydanie kolejnej karty pobytu

Karta pobytu wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE czy zgody na pobyt ze względów humanitarnych nie są bezterminowe. Oznacza to, że przed upływem ważności dokumentu, obcokrajowcy mają obowiązek starania się o wydanie kolejnej karty pobytu. W tym celu należy odpowiednio wcześniej, bo w terminie do 30 dni przed końcem ważności karty, złożyć wniosek o wydanie kolejnego dokumentu. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub będący rezydentami, kierują swoją prośbę do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojewody, natomiast obcokrajowcy przebywający w Polsce ze względów humanitarnych, składają wniosek do komendanta oddziału lub placówki Straży Granicznej. Do wniosku należy dołączyć dwie aktualne fotografie, kserokopię ważnego dokumentu podróży i dokumenty potwierdzające dane i pobyt w Polsce. Warto zadbać o wszelkie niezbędne załączniki, ponieważ ich brak może skutkować wezwaniem do doręczenia, w przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony. Kartę pobytu cudzoziemcy powinni odebrać osobiście, a małoletni poniżej 13. roku życia korzystają z przedstawiciela ustawowego lub kuratora.

brak komentarzy

zostaw komentarz